dnes je 22.9.2020

Input:

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.1.1 Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o postúpení pohľadávky

uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

Postupcom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „postupca”)

a

Postupníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „postupník”)

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je odplatné postúpenie pohľadávky postupcu v prospech postupníka voči dlžníkovi: .................................... (ďalej v texte ako „dlžník”) a to v celkovej výške: .......................,-Eur (slovom: ...................................... Euro), vrátane jej príslušenstva a všetkých práv s ňou spojených (ďalej v texte len „pohľadávka”) Postupcovi vznikla pohľadávka voči dlžníkovi na zmluvy o pôžičke uzavretej medzi postupcom ako veriteľom a dlžníkom zo dňa: ............... Na základe vyššie uvedenej zmluvy o pôžičke poskytol veriteľ dlžníkovi pôžičku vo výške: ................. Eur, pričom dlžník sa zaviazal vrátiť postupcovi ako veriteľovi pôžičku najneskôr dňa: ............... . Ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy je pohľadávka postupcu splatná a dlžník pôžičku veriteľovi nevrátil.

Postupca a postupník sa týmto dohodli že postupca postupuje postupníkovi pohľadávku v takomto rozsahu:

  • právny dôvod pohľadávky: zmluva o pôžičke zo dňa: ...........................,

  • celková výška pohľadávky: istina vo výške: ................, Eur, zmluvné úroky ............, úroky z omeškania vo výške: .................

II.

Odplata

Postupca a postupník sa dohodli na odplate za postúpenie pohľadávky, špecifikovanej v čl. I tejto zmluvy vo výške: ....................... Eur (slovom: ....................... Eur).

Zmluvné strany sa dohodli, že postupník vyplatí odplatu za postúpenie pohľadávky postupcovi pri podpise tejto zmluvy o postúpení pohľadávky obidvomi zmluvnými stranami.

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Postupca oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi prostredníctvom písomného oznámenia o postúpení pohľadávky.

Postupca neručí za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky.

Postupca je povinný odovzdať na požiadanie postupníkovi všetky doklady k vymáhaniu plnenia, najmä doklady preukazujúce vznik a dôvodnosť pohľadávky.

Dňom uzavretia tejto zmluvy prináleží postupníkovi všetko v rozsahu postúpenia pohľadávky, čo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk