dnes je 23.4.2021

Input:

Vzor zmluvy o poskytnutí referencií od zákazníka

3.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29 Vzor zmluvy o poskytnutí referencií od zákazníka

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

spracovateľ:

.................................... obchodné meno

 .................................... sídlo

......................................IČO

.....................................IČ DPH

......................................bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK 62

................................ zastúpený štatutárnym orgánom

.................................... iná kontaktná osoba

zapísaný do obchodného registra Okresného súdu ......oddiel ....vložka č. .....

zákazník :

.................................... obchodné meno

.................................... sídlo

......................................IČO

.....................................IČ DPH

......................................bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK 56

................................ zastúpený štatutárnym orgánom

.................................... iná kontaktná osoba

 zapísaný do obchodného registra Okresného súdu ......oddiel ....vložka č. .....

I.

Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zbieranie informácií o zákazníkovi a jeho dodávaných tovaroch a poskytovaných službách na následné využitie získaných poznatkov a informácií na webovej stránke spracovateľa a na rozličných tlačených reklamných materiáloch na ich propagáciu ním vydávaných.

Spracovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti kúpu a predaj tovaru, hodnotenie správania sa podnikateľských subjektov na trhu, vydávanie reklamných materiálov na propagáciu podnikateľských subjektov,

......................................... .

Zákazník je podnikateľský subjekt, ktorý podniká vo výrobe a predaji tovaru ........... a poskytovaní služieb a má záujem na spracovaní objektívnych referencií o správaní sa subjektov v tejto oblasti.

II.

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na marketingovej spolupráci pri propagácii profilu a spoľahlivosti zákazníka a jeho dodávaného tovaru a služieb za dohodnutú odmenu (bezodplatne), ako aj o spracovaní správania sa subjektov v podnikateľskom prostredí v danej oblasti podnikania.

III.

Povinnosti spracovateľa

Spracovateľ sa zaväzuje zbierať všetky dostupné informácie o zákazníkovi a jeho tovare a službách získavané z obchodnej činnosti. Získané informácie využije na porovnávanie profilu zákazníka a ním dodávaného tovaru s inými podnikateľmi.

Spracovateľ je oprávnený získavať informácie o zákazníkovi a ním dodávanom tovare a poskytovaných službách aj zo strany iných subjektov v danej oblasti podnikania.

Spracovanie každej informácie vykoná na základe oznámenia zákazníkovi o jej obsahu a jeho oboznámení sa so získanými údajmi a zdrojom týchto údajov.

IV.

Povinnosti zákazníka

Zákazník poskytuje informácie o dodávanom tovare a poskytovaných službách dobrovoľne. Zaväzuje sa poskytovať pravdivé informácie o svojej činnosti.

Spracovateľovi sa zaväzuje poskytnúť doklady v prípade získania certifikátu o kvalite a iných osvedčení a uznaní získaných na dodávanom tovare a poskytovaných službách potrebných pre uvádzanie na trh.

V.

Spracovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých údajoch, ktoré mu poskytol záujemca v rámci svojej činnosti podľa tejto zmluvy. Spracovateľ sa tiež zaväzuje uchovať obchodné tajomstvo v prípade, že sa v rámci dohodnutej spolupráce dozvedel o skutočnostiach, ktoré ho tvoria podľa § 17 Obchodného zákonníka a všetky tieto skutočnosti utajovať a zachovávať vo vzťahu k tretím osobám.

VI.

Odmena

Spracovateľ bude vykonávať marketingovú činnosť bezodplatne. Zákazník súhlasí s tým, že výsledné spracovanie predmetu zmluvy môže spracovateľ poskytnúť na zverejnenie za odplatu. O podmienkach takéhoto spracovania sa zmluvné strany dohodnú v uzavretej zmluve.

Alt. Zmluvné strany sa dohodli na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk