dnes je 1.3.2021

Input:

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.1.1 Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku

JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTIEDKU

uzatvorená podľa § 630 ObZObchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Prenajímateľom:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: .......................................................................

Zastúpený: ................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK96 .......................................

IČO: .........................................................................

DIČ: .........................................................................

IČ DPH:.....................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ...............

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomcom:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ........................................................................

Zastúpený: ................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 54 ......................................

IČO: ..........................................................................

DIČ: ..........................................................................

IČ DPH: .......................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ................

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „nájomca“)

za nasledovných zmluvných podmienok:

I. 
Úvodné ustanovenia

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom osobného/nákladného motorového vozidla, továrenskej značky ........, rok výroby ..............., EČV...., výrobné číslo karosérie ....., farba ............................, prípadne iné charakteristiky vozidla ..................... (ďalej aj len „vozidlo“), a to podľa technického preukazu číslo ......., ktorého kópia tvorí Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Prenajímateľ vyhlasuje, že k vozidlu má uhradené všetky povinné úhrady, najmä zákonné poistenie pre územie Európy, havarijné poistenie pre územie Európy a cestnú daň v zmysle platných právnych predpisov, čo príslušnými dokladmi nájomcovi preukazuje. Prenajímateľ preukázal úhradu ročného (alt. polročného) poplatku na úhradu mýta na diaľniciach na území Slovenskej republiky.

Prenajímateľ vyhlasuje, že vozidlo je spôsobilé na vykonávanie osobnej/nákladnej prepravy v zmysle predmetu tejto zmluvy podľa čl. II prvá veta tejto zmluvy.

II. 
Predmet zmluvy

Prenajímateľ dáva nájomcovi vozidlo do dočasného užívania za účelom jeho prevádzky výlučne na plnenie predmetu podnikania nájomcu, konkrétne ....., napr. „nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla“, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Nájomca stav prenajímaného vozidla pozná, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. Podpisom na tejto zmluve súčasne nájomca potvrdzuje prevzatie vozidla od prenajímateľa v deň podpisu tejto zmluvy. Stav tachometra vozidla v deň podpisu tejto zmluvy je ............... a v nádrži je cca ..... l pohonných hmôt (t. j. plná nádrž).

Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že súčasne s vozidlom preberá:

Kľúče od vozidla – 1x napr. so zabudovaným imobilizérom.

Kľúče od mechanického zabezpečenia typu ........... – 1x.

Spínač diaľkového ovládania a elektronického zabezpečenia vozidla – 1x.

Výbava vozidla – euro trojuholník, lekárnička, auto lano, hasiaci prístroj, tlakomer, náhradné žiarovky od vozidla, rezervné pneumatiky v počte ks ........ typu .........., kľúče (skrutkovače ) – ..... ks, autorádio s odnímateľným panelom, bezpečnostná karta k autorádiu, .... iné .....,

návod na obsluhu vozidla, autorádia, tachografu,

servisnú knižku, zoznam opravovní a asistenčný zošit poisťovne,

doklad o úhrade zákonného, prípadne aj iného poistenia vozidla vrátane poistných podmienok,

technický preukaz sériové číslo .........................,

zelenú kartu na rok .......,

doklad o úhrade cestnej dane za rok ......,

kupón k diaľničnej známke .....krajiny..... na rok .......,

....... iné .......... .

Nájomca je oprávnený užívať vozidlo na účely podľa tejto zmluvy svojím zamestnancom alebo treťou osobou. Každý takýto vodič vozidla musí mať platné vodičské oprávnenie vrátane všetkých preškolení a prehliadok (preškolenie vodiča, preškolenie k OPP a BOZP zamerané na prácu vodiča vozidla, zdravotnú prehliadku).

Nájomca nie je oprávnený umožniť odplatné alebo bezodplatné užívanie vozidla inej osobe ako uvedenej v predchádzajúcom odseku. Porušenie tejto podmienky nájomcom zakladá právo prenajímateľa na zmluvnú pokutu vo výške .......... za každé jednotlivé porušenie. Tým nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody v plnej výške.

Za dodržanie povinností podľa tejto zmluvy svojim zamestnancom alebo treťou osobou podľa vyššie uvedeného zodpovedá v plnom rozsahu nájomca.

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán

Nájomca je oprávnený užívať vozidlo prenajaté podľa tejto zmluvy výlučne na účel tu dohodnutý, ako riadny hospodár, v súlade s platnými právnymi predpismi a oznamovať bezodkladne prenajímateľovi všetky riziká hroziacich škôd na vozidle alebo ich vznik.

Prenajímateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým by rušil nájomcu pri užívaní vozidla.

Nájomca je povinný včas uhrádzať prenajímateľovi platby dohodnuté touto zmluvou. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, kedy nemohol vozidlo užívať pre nespôsobilosť vozidla alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať vozidlo spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k vozidlu prístup. Takúto nemožnosť užívania vozidla je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od jej vzniku.

Nájomca je povinný starať sa o to, aby na prenajatom vozidle nevznikla škoda. Škodu na vozidle znáša prenajímateľ, ibaže škoda bola spôsobená nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu a/alebo jeho užívanie. Právo prenajímateľa na náhradu škody na vozidle zanikne, ak prenajímateľ nepožaduje túto náhradu od nájomcu do šiestich mesiacov po vrátení vozidla alebo po jeho zničení.

Nájomca je povinný udržiavať vozidlo na účet prenajímateľa/na vlastný účet v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Nájomca je povinný potrebu opráv, na ktorých vykonanie je povinný podľa odseku 5, oznámiť najneskôr do 5 pracovných dní od jej vzniku prenajímateľovi. Ak túto povinnosť nesplní, stráca právo na úhradu nákladov, môže však požadovať, o čo sa prenajímateľ opravou obohatil.

Právo na náklady podľa predchádzajúceho odseku musí nájomca uplatniť u prenajímateľa do troch mesiacov po ich vynaložení, inak sa uvedené právo nájomcu premlčí.

Vznik poistnej udalosti na vozidle je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi s doručením vypísaného hlásenia poistnej udalosti vyžadovaného poisťovateľom vozidla, vrátane všetkej na udalosť sa viažucej dokumentácie, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku poistnej udalosti. V prípade porušenia uvedenej povinnosti alebo jej splnenia po termíne podľa predchádzajúcej vety je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá tým prenajímateľovi vznikne, a to aj v prípade, ak nájomca nespôsobil vznik poistnej udalosti.

IV. 
Nájomné a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom za prenájom vozidla podľa tejto zmluvy v súlade so zákonom o cenách vo výške ............. (slovom .......................) bez DPH denne/mesačne a sadzba ..... za km vynásobená počtom skutočne ubehnutých km. V prípade trvania nájmu v konkrétnom kalendárnom mesiaci len niekoľko kalendárnych dní a nie celý kalendárny mesiac má prenajímateľ nárok na nájomné vypočítané pomerne podľa počtu kalendárnych / pracovných dní v danom kalendárnom mesiaci.

Nájomné je splatné v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca prenájmu / alebo: mesačne pozadu, a to do ..... dní odo dňa doručenia faktúry prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený vystaviť a doručiť faktúru nájomcovi najneskôr do 5 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je nájomné fakturované. Prílohou faktúry musí byť odpis stavu tachometra vozidla v posledný kalendárny deň kalendárneho mesiaca, ktorého sa fakturácia týka, a to odpis tohto stavu potvrdený podpisom zástupcu nájomcu aj prenajímateľa. Ak vozidlo nie je v posledný kalendárny deň konkrétneho kalendárneho mesiaca k dispozícii (napr. z dôvodu užívania vozidla mimo Slovenskej republiky) na obhliadku prenajímateľom na účely odsúhlasenia stavu jeho tachometra, zrealizujú zmluvné strany toto odsúhlasenie v najbližší deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy bude vozidlo k dispozícii.

Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania za oneskorenú úhradu nájomného podľa odseku 1 tohto článku zmluvy činí ......% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

V dohodnutom nájomnom nie sú zohľadnené nasledovné náklady, ktoré nájomca hradí na vlastné náklady:

  • náklady na bežnú údržbu a servis vozidla,

  • náklady na PHM,

  • náklady na diaľničné známky, mýtne a iné poplatky spojené s užívaním vozidla.

Dohodnuté nájomné zahŕňa náklady na cestnú daň, zákonné a havarijné poistenie vozidla pre územie Európy, diaľničnú známku SR na rok ......, ...... iné ......... .

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk