dnes je 25.10.2020

Input:

Vzor zmluvy o nájme bytu

11.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1.1 Vzor zmluvy o nájme bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O NÁJME BYTU

Zmluvné strany:

Titul, meno a priezvisko: ..............................

Rodené priezvisko:..................................................

Trvalý pobyt: ...............................................

Dátum narodenia: .......................................

číslo OP:.....................................................

Číslo účtu: IBAN SK 45 ...............................

(ďalej len „Prenajímateľ“)

a

Titul, meno a priezvisko: ...........................

Rodené priezvisko:...........................................

Trvalý pobyt: .........................................

rodné číslo:.............................................

číslo OP:...............................................

Dátum narodenia: ...................................

Číslo účtu: IBAN SK 24 ...........................

(ďalej len „Nájomca“)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu v texte tiež ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o nájme bytu v zmysle ustanovenia § 685 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBČZ“) (ďalej lej „Zmluva“) s nasledujúcimi ustanoveniami a podmienkami:

Preambula

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: ..........obec: ........ okres: ..........., vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom ..... na liste vlastníctva č. ......, a to:

(ďalej len „Byt“)

2. spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu postaveného na pozemku parcelné č. ......, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere .... m2, v ktorom sa byt nachádza, o veľkosti ................./...............

3. a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcelné č. ......, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere .... m2, na ktorom je dom postavený, o veľkosti ....../................,

List vlastníctva č. …k. ú. .......... tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s nájmom Bytu, ktorý pozostáva z … obytných miestností (1. miestnosť o výmere ........... m2, 2. miestnosť o výmere ............ m2, 3. miestnosť o výmere .............. m2) a príslušenstva, ktoré je špecifikované v bode 2.2. tohto článku.

2. Príslušenstvom bytu je: kuchyňa o výmere ....m2, kúpeľňa o výmere ....m2, WC o výmere ....m2, predsieň o výmere ....m2, chodba o výmere ....m2, pivničná kobka o výmere ....m2.

3. Prenajímateľ týmto prenajíma Byt Nájomcovi výlučne na účely prechodného bývania. Prenajímateľ nesúhlasí s tým, aby Nájomca v Byte choval psa / mačku obvyklej rasy a veľkosti.

Doba nájmu

1. Nájom podľa tejto Zmluvy sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od …do .... (alebo: na dobu neurčitú).

2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Byt Nájomcovi najneskôr do ....., a to na základe preberacieho protokolu, v ktorom sa opíše stav Bytu a stav meračov spotreby energií a dodávaných médií, čo Zmluvné strany potvrdia svojimi podpismi (ďalej len „Preberací protokol“). Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. Preberací protokol tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

3. Po skončení nájmu Nájomca nemá právo na bytovú náhradu.

Nájomné, platby za prevádzkové náklady, zábezpeka

1. Výška nájomného za užívanie Bytu bola dohodu Zmluvných strán stanovená vo výške ..... € (slovom: .... eur) mesačne (ďalej len „Nájomné“).

2. Okrem nájomného uhradí nájomca prevádzkové náklady spojené s užívaním Bytu (úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu -poplatky za služby), a to:

a) poplatky za dodávku vody a stočné;

b) poplatky za spotrebu elektriny v Byte a spoločných priestoroch bytového domu;

c) poplatky za kúrenie a teplú vodu;

d) poplatky za upratovanie a osvetlenie spoločných priestorov;

e) poplatky za odvoz komunálneho odpadu;

f) poplatky za káblovú TV a internet.

V celkovej sume .......

3. Spolu s prvou splátkou Nájomného sa Nájomca zaväzuje vložiť na účet Prenajímateľa č. .................... zábezpeku vo výške dvojnásobku mesačného Nájomného, t. j. € … (slovom: .... eur) (ďalej len „Zábezpeka“). Prenajímateľ má právo použiť Zábezpeku výlučne na prípadné nedoplatky na Nájomnom, energiách a ďalších dohodnutých poplatkoch spojených s užívaním Predmetu nájmu ako aj na úhradu prípadných neodstránených škôd, spôsobených v a/alebo Bytu Nájomcom a/alebo osobami, ktoré do Bytu vstúpili so súhlasom Nájomcu a na úhradu nákladov vynaložených podľa článku 7 Zmluvy, ako aj na odstránenie prípadných škôd a iných nedostatkov zistených pri ukončení nájmu podľa bodu 10.8 Zmluvy. V prípade použitia Zábezpeky alebo jej časti Prenajímateľom je Prenajímateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Nájomcovi výšku použitej Zábezpeky a preukázať Nájomcovi účel jej použitia a Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia takéhoto oznámenia od Prenajímateľa, najneskôr však do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia vyššie uvedeného oznámenia, doplatiť Zábezpeku do plnej výšky tak, ako je dohodnuté v tomto bode 4.3 Zmluvy. V deň ukončenia nájmu je Prenajímateľ povinný vyúčtovať a vrátiť Nájomcovi zostatok Zábezpeky.

Splatnosť Nájomného

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca bude platiť Prenajímateľovi Nájomné za užívanie Bytu mesačne vopred na účet Prenajímateľa č. ............. nasledovne:

2. prvé Nájomné za obdobie od ....... do ............ vo výške spolu € ...... (slovom: ........ eur) uhradí Nájomca na účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to do siedmich (7) dní od podpísania Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.

3. Nájomné za ďalšie kalendárne mesiace zaplatí Nájomca na účet prenajímateľa vždy do posledného dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac.

Sankcie

1. prípade omeškania s platbou Nájomného podľa článku 5 Zmluvy, s uložením Zábezpeky alebo jej doplatením podľa bodu 4.3 Zmluvy sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania.

2. V prípade omeškania s vrátením Zábezpeky podľa bodu 4.3 Zmluvy sa Prenajímateľ zaväzuje zaplatiť Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 15 € za každý deň omeškania.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie ku dňu ..........

2. Prenajímateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Zmluvy, ako majiteľ Predmetu nájmu, tento na svoje náklady udržiavať v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, s výnimkou bežnej údržby a opráv, ktoré podľa bodu 7.10 Zmluvy zabezpečuje Nájomca na svoje náklady.

3. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonávať opravy, stavebné zmeny a/alebo úpravy Bytu len po dohode s Nájomcom. Toto neplatí pre prípady, ak má Prenajímateľ vykonať práce, ktoré súvisia s udržaním spôsobilosti Bytu na dohovorené užívanie, avšak aj v takom prípade sa musí Prenajímateľ s Nájomcom dohodnúť na vhodnom spôsobe a čase vykonania prác, aby boli Nájomcove práva vyplývajúce zo Zmluvy čo najmenej dotknuté.

4. Prenajímateľ je oprávnený vykonať prehliadku Predmetu nájmu každé 2 (dva) mesiace výlučne po predchádzajúcom ohlásení a v sprievode Nájomcu počas doby nájmu po dohode s Nájomcom, a to aj v sprievode iných osôb nevyhnutných na dosiahnutie účelu oznámeného a schváleného Nájomcom, najmä z dôvodu kontroly zariadení a príslušenstva, zistenia spôsobu užívania Predmetu nájmu, ako aj uskutočňovania prác potrebných pre opravy a odstránenie škôd.

5. Nájomca je zodpovedný za všetky škody v Byte/na Byte, zariadeniach, príslušenstve, inventári ako i majetku prenajímateľa. Všetky škody a opravy, za ktoré zodpovedá Nájomca, odstráni a vykoná Nájomca na vlastné náklady bez zbytočného odkladu.

6. O potrebe opráv a úprav v Byte sú Nájomca ako i Prenajímateľ povinní informovať druhú Zmluvnú stranu v dostatočnom časovom predstihu a bez zbytočného odkladu tak, aby druhá Zmluvná strana mohla urobiť všetky nevyhnutné úkony k riadnemu zabezpečeniu predmetných opráv a úprav.

7. Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený prenechať Byt do podnájmu tretej osobe bez písomného súhlasu Prenajímateľa.

8. Je povinný zdržať sa konania, ktorým by rušil nad mieru primeranú pomerom ostatné osoby bývajúce v bytovom dome na ulici ......... v ...... alebo v jeho susedstve.

9. Nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v Byte bez súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady.

10. Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady na bežnú údržbu a drobné opravy. Ak sa Nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnej údržby Bytu, má Prenajímateľ právo tak urobiť po

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk