Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

3.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1 Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

uzavretá podľa § 489 ObchZ
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „nájomca”)

a

Prenajímateľ:

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu.......
Oddiel ........................ Vložka číslo : .............................   

(ďalej len „prenajímateľ”)

I.
Účel zmluvy

Účelom zmluvy je splnenie požiadavky nájomcu na získanie nebytových priestorov vhodných na prevádzkovanie obchodu a služieb so skladovacími priestormi.

II.
Predmet zmluvy

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory nachádzajúce sa v administratívno prevádzkovej budove v obci..........na ulici.......súpisné číslo.....popisné číslo....... Pozostávajú z miestností č. .... o výmere ......m2 a miestnosti č. .... o výmere .....m2 vhodnej ako skladovacie priestory. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom prenajatých priestorov, ktoré sú zapísané na Liste vlastníctva č.... vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom obce.............

(Alternatíva: je podielovým spoluvlastníkom)

Priestory sa nachádzajú v katastrálnom území obce.....

(Alternatíva: predmetom nájmu je užívanie vymenovaných hnuteľných vecí)

III.
Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na prenajatí predmetu zmluvy na dobu určitú do ............................. Oprávnenie nájomcu užívať prenajaté priestory vzniká dňom podpísania tejto zmluvy. Prílohou zmluvy je zápisnica o prevzatí predmetu nájmu podpísaná zmluvnými stranami. Predmet nájmu je spôsobilý na užívanie, prenajímateľ ho odovzdal vyčistený a vymaľovaný.

Prenajímateľ súhlasí s vykonaním drobných stavebných úprav v miestnostiach, ktoré budú slúžiť na účely predaja tovaru. Prenajímateľ podá na stavebný úrad ohlásenie o vykonávaných stavebných úpravách podľa výkresovej štúdie nájomcu.

IV.
Právo kúpy prenajatej veci

Zmluvné strany sa dohodli na zriadení práva kúpy prenajatej veci, ktorú môže nájomca uplatniť po uplynutí jedného roka užívania predmetu nájmu. Právo kúpy môže nájomca uplatniť najneskôr do 30 dní od ukončenia nájomnej zmluvy.

Doručením oznámenia o uplatnení práva kúpy prenajatej veci vzniká nájomcovi právo na prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti, ktorá je predmetom nájmu.

(Alternatíva: Doručením oznámenia o uplatnení práva na kúpu prenajatých hnuteľných veci do- chádza k prevodu vlastníckeho práva na nájomcu.)

V.
Nájomné

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi splátky nájomného za každý kalendárny štvrťrok ............. vo výške ......eur do 10 dňa druhého kalendárneho mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomné je určené vo výške ....eur za m2 podlahovej plochy prenajatých priestorov. Nájomca je povinný pred uplatnením práva na kúpu prenajatej veci vyrovnať všetky splátky nájomného

VI.
Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný sa riadne starať o predmet nájmu. Predmet nájmu nesmie dať bez súhlasu prenajímateľa do užívania tretej osoby. V prípade výskytu vád užívania, ktoré robia predmet nájmu nespôsobilým na užívanie, vzniká nájomcovi oznamovacia povinnosť písomne oznámiť výskyt vád prenajímateľovi.

VII.
Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie. Na oznámenie nájomcu o výskyte závažných vád, ktoré bránia užívaniu predmetu nájmu, je povinný oznámené vady odstrániť bez zbytočného odkladu. Po dobu nemožnosti užívania predmetu nájmu nie je nájomca povinný platiť nájomné. Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi potvrdenie o dĺžke nemožnosti užívania predmetu nájmu.

Prenajímateľ sa zaväzuje podať návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech nájomcu, do troch pracovných dní po

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: