dnes je 1.3.2021

Input:

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

27.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1 Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

uzavretá podľa § 489 ObchZ 
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: ...............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK23 ........................... v peňažnom ústave.............
IČO: ........................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
IČ DPH................................. (alt. nie je platiteľom DPH)

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu...........
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „nájomca”)

a

Prenajímateľ:

Obchodné meno: ........................................................................................
Sídlo: ........................................................................................................
Zastúpený: ................................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK24 .............................. v peňažnom ústave............ IČO:..........................................................................................................
DIČ: .........................................................................................................
IČ DPH .....................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu..........
Oddiel ........................ Vložka číslo : .............................  

(ďalej len „prenajímateľ”)

I. 
Účel zmluvy

Účelom zmluvy je splnenie požiadavky nájomcu na získanie nebytových priestorov vhodných na prevádzkovanie obchodu a služieb so skladovacími priestormi.

II. 
Predmet zmluvy

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory nachádzajúce sa v administratívne prevádzkovej budove v obci................ , na ulici.................... , súpisné číslo........ , popisné číslo....... . Pozostávajú z miestností č. .... o výmere ...... m2 a miestnosti č. .... o výmere ..... m2 vhodnej ako skladovacie priestory. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom prenajatých priestorov, ktoré sú zapísané na Liste vlastníctva č.... vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom obce............. .

(Alternatíva: Je podielovým spoluvlastníkom.)

Priestory sa nachádzajú v katastrálnom území obce ..... .

(Alternatíva: Predmetom nájmu je užívanie vymenovaných hnuteľných vecí.)

III. 
Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na prenajatí predmetu zmluvy na dobu určitú do ............................. . Oprávnenie nájomcu užívať prenajaté priestory vzniká dňom podpísania tejto zmluvy. Prílohou zmluvy je zápisnica o prevzatí predmetu nájmu podpísaná zmluvnými stranami. Predmet nájmu je spôsobilý na užívanie, prenajímateľ ho odovzdal vyčistený a vymaľovaný.

Prenajímateľ súhlasí s vykonaním drobných stavebných úprav v miestnostiach, ktoré budú slúžiť na účely predaja tovaru. Prenajímateľ podá na stavebný úrad ohlásenie o vykonávaných stavebných úpravách podľa výkresovej štúdie nájomcu.

IV. 
Právo kúpy prenajatej veci

Zmluvné strany sa dohodli na zriadení práva kúpy prenajatej veci, ktorú môže nájomca uplatniť po uplynutí jedného roka užívania predmetu nájmu. Právo kúpy môže nájomca uplatniť najneskôr do 30 dní od ukončenia nájomnej zmluvy.

(Alternatíva: Nájomca môže uplatniť právo kúpy prenajatej veci až po ukončení nájomného vzťahu napríklad do 30 dní od uplynutia dohodnutého nájmu predmetu zmluvy.)

Doručením oznámenia o uplatnení práva kúpy prenajatej veci vzniká nájomcovi právo na prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti, ktorá je predmetom nájmu.

(Alternatíva: Doručením oznámenia o uplatnení práva na kúpu prenajatých hnuteľných veci dochádza k prevodu vlastníckeho práva na nájomcu.)

V. 
Nájomné

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi splátky nájomného za každý kalendárny štvrťrok ............. vo výške ...... € do 10. dňa druhého kalendárneho mesiaca príslušného štvrťroka. Nájomné je určené vo výške ....... € za m2 podlahovej plochy prenajatých priestorov. Nájomca je povinný pred uplatnením práva na kúpu prenajatej veci vyrovnať všetky splátky nájomného.

VI. 
Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný sa riadne starať o predmet nájmu. Predmet nájmu nesmie dať bez súhlasu prenajímateľa do užívania tretej osoby. V prípade výskytu nedostatkov v užívaní, ktoré robia predmet nájmu nespôsobilým na užívanie, vzniká nájomcovi oznamovacia povinnosť písomne oznámiť výskyt nedostatkov prenajímateľovi.

VII. 
Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie. Na oznámenie nájomcu o výskyte závažných vád, ktoré bránia užívaniu predmetu nájmu, je povinný oznámené vady odstrániť bez zbytočného odkladu. Po dobu nemožnosti užívania predmetu nájmu nie je nájomca povinný platiť nájomné. Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi potvrdenie o dĺžke nemožnosti užívania predmetu nájmu. Prenajímateľ je povinný na oznámenie nájomcu o zistených nedostatkoch predmetu nájmu bez zbytočného odkladu ich odstrániť, alebo zabezpečiť ich odstránenie na vlastné náklady treťou odborne spôsobilou osobou.

Prenajímateľ sa zaväzuje podať návrh na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk