dnes je 25.9.2020

Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.1 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: ......................................................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca ....................... v priebehu stavby meno, priezvisko ...oprávnený konať pri dohľade na vykonávanie stavby a riešení bežných problémov

Bankové spojenie: IBANSK22......................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ............

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca

Meno a priezvisko ........... stavbyvedúci ........................................................

Bankové spojenie: IBAN SK96 .....................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. 
Úvodné ustanovenia

Podkladom pre vyhotovenie zmluvy je zápisnica z rokovania zhotoviteľa s objednávateľom zo dňa........... , ktorej obsahom sú nasledovné predstavy zmluvných strán o vykonaní diela:

 • predbežná projektová štúdia s návrhom rozpočtu objednávateľa,

 • cenová ponuka zhotoviteľa,

 • obhliadka pozemku budúceho staveniska.

II. 
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Výstavba obytného domu“ v ............ , ulica............ , podľa projektu spracovaného zhotoviteľom ................... (štúdio architektov) zo dňa .................... .

Obytný dom predstavuje štvorpodlažnú budovu v nasledovnej skladbe bytov a nebytových priestorov – 5 jednoizbových bytov, 10 trojizbových bytov, mezonetových bytov..................... .

Vykonanie diela podľa projektu je prerokované a odsúhlasené zmluvnými stranami.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie.

Zmeny a doplnenia riešenia jednotlivých bytov budú predmetom dohody zástupcov zmluvných strán na základe požiadaviek objednávateľa. Za objednávateľa je oprávnený vykonávať tieto úkony p. .......................... (meno, priezvisko) za zhotoviteľa stavbyvedúci pán ............................. .

P...... meno, priezvisko je oprávnený upozorniť na nedostatky, ktoré sa vyskytli v priebehu vykonávania diela .... ako aj na ..... .

III. 
Cena za dielo

Zmluvné strany dohodli cenu za dielo uvedenú v čl. II. predmetu zmluvy bez DPH
vo výške ..................... €, slovom .................................... eur,
DPH 20 % .............................. € ,
cena s DPH ............................ € .

Dohodnutá cena je nemenná na základe zaručeného rozpočtu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Každá zmena rozsahu prác vykonaná na základe písomnej požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa, sa prerokuje štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a v schválenej podobe sa premietne do dodatku k zmluve vyhotoveného v písomnej forme.

K zmene ceny dôjde aj v prípade zmeny sadzby DPH, ktorá sa na predmet diela bude vzťahovať.

IV. 
Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na čase vykonania diela v lehote 24 mesiacov od podpísania tejto zmluvy.

Zmluvné strany dohodli priebežné lehoty na vykonanie predmetu diela:

 • začatie prác ....................,

 • výkopové práce a základy stavby diela ............................,

 • hrubá stavba ........................................... .

Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri podpise zmluvy prevzal stavenisko bez faktických a právnych nedostatkov. Prevzaté stavenisko mu umožňuje riadne začať a pokračovať vo vykonaní predmetu diela.

(Alternatíva: Začatie vykonávania prác je závislé na odovzdaní staveniska objednávateľom.)

V. 
Platenie ceny diela a preddavky

Zmluvné strany sa dohodli na platení ceny diela v splátkach, ktoré sú určené nasledovne:

 • 10 % z ceny diela do 10 dní od podpisu zmluvy určené na nákup tovaru a služieb,

 • pri dokončení výkopových prác a základov stavby budovy ....................... € ,

 • pri dokončení hrubej stavby 2. nadzemného podlažia ................. € ,

 • pri dokončení hrubej stavby ...................................................... € ,

 • pri celkovom dokončení ........................................................ € .

Podkladom pre účtovanie vykonaných prác bude čiastková faktúra. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po predložení ocenenia prác v súpise vykonaných prác, v ktorých ocení rozsah vykonaných prác v súlade s rozpočtom. Zhotoviteľovi vzniká právo na vystavenie čiastkovej faktúry po odsúhlasení vykonaných prác so zástupcom objednávateľa, ktorý ich vykonanie potvrdí svojím podpisom v súpise vykonaných prác.

Zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti čiastkových faktúr a konečnej faktúry do 14 dní od doručenia faktúry.

Objednávateľovi vzniká právo na zadržanie sumy vo výške ....% z ceny diela až do doby odstránenia chýb a uplynutia záručnej doby.

VI. 
Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje predložiť zhotoviteľovi dohodnutý tovar dlaždice do kuchyne a kúpeľne a zariadenie v rozsahu
(vymenovať ..................................................... v lehote do ..........................
..................................................... v lehote do .......................... .
Zabezpečiť vydanie stavebného povolenia ........... .
V prípade omeškania objednávateľa s dohodnutým spolupôsobením zhotoviteľ vyzve objednávateľa na splnenie povinnosti v primeranej náhradnej lehote 10 dní.
Po jej uplynutí je zhotoviteľ oprávnený veci obstarať sám na náklady objednávateľa.

VII. 
Povinnosti zhotoviteľa

 • zhotoviteľ je povinný zariadiť stavenisko....... ,

 • zabezpečiť prípojku elektrickej energie,

 • riadne a v dohodnutej lehote dokončiť dielo a ponúknuť ho na prevzatie,

 • v prípade potreby kontroly zakrývanej časti diela je povinný prizvať zástupcu objednávateľa na jeho prekontrolovanie, pozvánku pošle zástupcovi objednávateľa najneskôr 10 dní pred vykonávaním kontroly,

 • viesť stavebný denník a predkladať zápisy stavebnému dozoru objednávateľa,

 • zabezpečiť stráženie stavby ................................................................. .

Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela dodržiavať všetky právne predpisy najmä v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou práce a technických zariadení, požiadavky kladené na stavebné výrobky, požiadavky na zhodu výrobkov.

VIII. 
Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odovzdanie diela sa uskutoční spísaním zápisnice.
Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení diela vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie 14 dní pred konaním preberacieho konania. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na preberacie konanie všetky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk