dnes je 3.4.2020
Input:

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.2 Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE ODBORNÉHO POSUDKU

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: ........................................................ 
Sídlo: ...................................................................................................... 
Zastúpený: ............................................................................................. 
Bankové spojenie: IBAN SK28 .................................................................................... 
IČO: ....................................................................................................... 
DIČ: ........................................................................................................ 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu  
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

zastúpený : meno, priezvisko

štatutárny orgánom

(ďalej len „objednávateľ”)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ........................................................ 
Sídlo: ...................................................................................................... 
Zastúpený: ............................................................................................. 
Bankové spojenie: IBAN SK96.................................................................................... 
IČO: ....................................................................................................... 
DIČ: ........................................................................................................ 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....... 
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

zastúpený: (meno, priezvisko štatutárny orgán spoločnosti) .....................................

(ďalej len „zhotoviteľ”)

I. 
Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie spolupráce medzi zmluvnými stranami pri zhotovení odborného posudku na posúdenie zhody tovaru pri dovážanom tovare zhotoviteľom, ktorý je autorizovanou skúšobňou na posúdenie zhody tovaru.

II. 
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať odborný posudok na posúdenie zhody tovaru ................... 
dovezeného objednávateľom z ......................... . 
Tovar ................je označený výrobným číslom.......... Podľa sprievodných dokladov je tovar 
funkčný a má byť použiteľný v prostredí............... Úlohou skúšobne bude posúdiť vlastnosti tovaru a v posudku uviesť zhodu tovaru a jeho použiteľnosti na území Slovenskej republiky. Výsledkom bude spracovanie posudku v písomnej forme (Alternatíva: vydanie certifikátu). 
Objednávateľ sa zaväzuje posudok prevziať a zaplatiť cenu za dielo.

III. 
Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške .............. eur bez DPH,  
DPH vo výške 20 % z ceny diela ............................................ eur 
Cena za dielo s DPH je .................................. eur.

IV. 
Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť posudok

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk