dnes je 31.10.2020

Input:

Vzor zmluvy na spätný lízing

4.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.3 Vzor zmluvy na spätný lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva na spätný lízing

uzavretá podľa § 262 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka)

medzi zmluvnými stranami:

Účastník I.:

.................................... obchodné meno
.................................... sídlo
.................................... IČO
..................................... DIČ
IBAN SK.................................... bankové spojenie, číslo účtu
.....................................osoba oprávnená konať v mene účastníka

a

Účastník II.:

.................................... obchodné meno
.................................... sídlo
.................................... IČO
bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK....................................
.....................................osoba oprávnená konať v mene účastníka zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....oddiel Sa, vložka č. ..........

ktorí uzavierajú touto zmluvou kúpnu zmluvu na spätný odpredaj predmetu lízingu, ku ktorému nadobudol účastník II. vlastnícke právo a následne zmluvu o prenájme predmetu lízingu vo forme zmluvy o operatívnom lízingu.

I.

Zmluvné strany

Účastník I. je kupujúci na predmet zmluvy a po nadobudnutí vlastníckeho práva prenajímateľ predmetu lízingu.

Účastník II. je vlastníkom predmetu kúpy, ktorý predáva účastníkovi I. a následne je nájomcom predmetu lízingu, ktorý si prenajíma od účastníka I. po tom, ako tento nadobudne vlastnícke právo k predmetu lízingu.

II.

Účel zmluvy

Účastník I. po ukončení lízingovej zmluvy nadobudol na základe uplatnenia práva na kúpu prenajatej veci vlastnícke právo k predmetu lízingu kamión s návesom evidenčné číslo ............. značky ........., číslo motora .........., číslo karosérie .............. zapísaný ako vlastník v osvedčení v evidencii motorových vozidiel. Účastník II. potrebuje na rozvoj podnikateľskej činnosti získať finančné prostriedky. Za tým účelom ponúkol predmet lízingu po ukončení lízingovej zmluvy a nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu lízingu účastníkovi I. na jeho spätný odpredaj s následným právom na uzavretie zmluvy na operatívny lízing.

Účastník I. súhlasí so spätným odkúpením predmetu zmluvy a jeho následným prenajatím vo forme zmluvy o operatívnom lízingu za nižšie uvedených podmienok.

III.

Predmet spätného lízingu

Predmetom tejto zmluvy je kúpa kamióna s návesom a príslušenstvom uvedeným v prílohe tejto zmluvy, ktorý je vlastníctvom účastníka II. tejto zmluvy a následný prenájom vo forme operatívneho lízingu.

Predmet zmluvy tvorí kamión s návesom značky ........... evidenčného čísla .............................. čísla motora .............., čísla karosérie .................. s nasledovným vybavením: .........................

Účastník I. kupuje od účastníka II. predmet lízingu za dohodnutú kúpnu cenu ....................... € (slovom ................................................ eur). Kúpna cena je bez DPH ............................. € a s DPH ....................................... € . Kúpna cena je splatná po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy na základe písomnej zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

Zmluvné strany dohodli výhradu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy, podľa ktorej vlastnícke právo prejde na účastníka I. až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Účastník II. preukazuje súčasný technický stav predmetu zmluvy osvedčením o vykonanej technickej kontrole motorového vozidla uskutočnenej v Stanici technickej kontroly v .............................. zo dňa .............................. Nákladné motorové vozidlo nevykazuje žiadne chyby a je plne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

IV.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v prevádzke účastníka II. v .................. Súčasťou odovzdania bude skúšobná jazda s predmetom zmluvy. Účastník II. pripraví pri odovzdaní všetky potrebné doklady o vlastníctve nákladného motorového vozidla aj s osvedčením o vykonanej technickej kontrole nákladného motorového vozidla.

O vykonanom odovzdaní a prevzatí motorového vozidla bola vyhotovená zápisnica zo dňa ..........., ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Účastník II. zabezpečí zápis prevodu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy na Dopravnom inšpektoráte v ...............................

Oddiel II.

Prenájom motorového vozidla operatívnym lízingom

V.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva účastníkom I. tejto zmluvy sa účastník I. zaväzuje spätne prenajať predmet lízingu účastníkovi II. za nasledujúcich podmienok:

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej výške nájmu ............................ € (slovom ........................................ eur) s tým, že účastník II. bude splácať nájomné v štvrťročných splátkach vo výške .............................€ . Splatnosť štvrťročnej splátky je vždy do 8. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka.

Povinnosť nájomcu platiť nájomné nevzniká, ak je predmet lízingu nespôsobilý na užívanie po dobu odstránenia nedostatkov alebo poskytnutia náhradného motorového vozidla.

Účastník II. prevezme predmet spätného lízingu na nájom. Dátum prevzatia motorového vozidla na nájom pre účastníka II. je začatím užívania v rámci operatívneho lízingu.

VI.

Doba trvania lízingu

Zmluvné strany sa dohodli na trvaní lízingu v dĺžke 36 mesiacov. Zmluvné strany dohodli opciu na predĺženie zmluvy po jej ukončení na dohodnuté obdobie 24 mesiacov. Nájomca musí uplatniť právo z opcie najneskôr 30 dní pred skončením doby nájmu.

VII.

Povinnosti prenajímateľa

Účastník I. zabezpečí po dobu trvania lízingu na vlastné náklady:

  • riadnu starostlivosť a údržbu predmetu lízingu,

  • pravidelné servisné prehliadky požadované výrobcom a servisom,

  • pravidelné zákonom predpísané technické prehliadky motorového vozidla na zistenie technickej spôsobilosti na stanici technickej kontroly,

  • na základe oznámenia nájomcu o zistených nedostatkoch a poruchách predmetu lízingu odstránenie chýb a porúch na predmete lízingu najneskôr do 24 hodín menšie chyby a poruchy, v prípade nedostatkov , ktoré si vyžadujú dlhšiu opravu presahujúcu obdobie 48 hodín, sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi náhradné motorové vozidlo rovnakého druhu.

Prenajímateľ je povinný poistiť predmet lízingu zákonným zmluvným poistením a havarijným poistením pre prípad poškodenia predmetu lízingu následkom náhodnej škody, pri škode treťou osobou, ako aj pri totálnom zničení predmetu lízingu.

VIII.

Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný predmet lízingu v dohodnutej dobe prevziať a o prevzatí spísať zápisnicu. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet lízingu s odbornou starostlivosťou. Nájomca zabezpečí na užívanie predmetu lízingu posádku riadne oboznámenú s predmetom lízingu.

Nájomca sa zaväzuje platiť splátky nájomného v dohodnutých štvrťročných splátkach.

Nájomca prenajímateľovi obratom oznámi zistené chyby motorového vozidla za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk