dnes je 1.3.2021

Input:

Vzor zmluvy na operatívny lízing

5.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.2 Vzor zmluvy na operatívny lízing

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva na operatívny lízing

uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ(Obchodného zákonníka)

medzi zmluvnými stranami:

Prenajímateľ:

...................................... obchodné meno
...................................... sídlo
...................................... IČO
......................................DIČ

...................................... IČ DPH

bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK ......................................
...................................... osoba oprávnená konať v mene

a

Nájomca:

...................................... obchodné meno
...................................... sídlo
...................................... IČO
......................................DIČ

...................................... IČ DPH (alt. nie je platiteľom DPH )

bankové spojenie účet číslo IBAN SK .....................................

..................................... osoba oprávnená konať v mene
.....................................osoba
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....oddiel Sa, vložka č. ..........

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli, že svoj zmluvný vzťah pri uzavretí lízingovej zmluvy upravia podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ako nepomenovanú zmluvu. Všetky práva a povinnosti si upravujú v tejto zmluve s tým, že v neupravených otázkach platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

I.

Predmet lízingu

Predmetom tejto zmluvy je nájom nákladného motorového vozidla značky ............... s prívesom evidenčného čísla ...... . Motorové vozidlo má nasledovné vybavenie: GPS ............................................ . Ide o ojazdené motorové vozidlo, ktoré má najazdené počet km...... . Prenajímateľ nechal vyhotoviť kontrolu originality motorového vozidla, ktorým sa preukázal počet uvedených najazdených km a nebolo zistené žiadne neoprávnené pretáčanie tachometra.

II.

Zmluvné strany sa dohodli na prenájme predmetu lízingu, ktorý sa uskutoční formou operatívneho lízingu. Nájomca je oprávnený požiadať o predĺženie dohodnutej doby nájmu 30 dní pred uplynutím. Nájomcovi nevzniká právo na kúpu predmetu nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu.

III.

Doba lízingu

Doba operatívneho lízingu bola uzavretá na 36 mesiacov.

IV.

Odovzdanie a prevzatie predmetu lízingu

Odovzdanie predmetu lízingu sa uskutoční v prevádzkarni predávajúceho .............. (obchodné meno) v obci ..................... ulica ............................... . Doba lízingu začína plynúť od odovzdania predmetu lízingu motorového vozidla predávajúcim nájomcovi na základe spísaného preberacieho protokolu. Nájomca sa zaväzuje, že predmet lízingu riadne prezrie, vyskúša jeho funkčnosť a v protokole uvedie zistené vady pri prevzatí. Ak má predmet lízingu nedostatky, vytkne ich predávajúcemu a požiada o ich odstránenie a pred odstránením vád ho neprevezme. V prípade vytknutých vád začína plynúť doba lízingu po ich odstránení prenajímateľom od riadneho prevzatia predmetu lízingu bez nedostatkov.

IV.

Nájomné za predmet operatívneho lízingu

1. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za predmet lízingu vo výške ...................... € za obdobie 1 roka, ktorý sa bude splácať v pravidelných štvrťročných splátkach.

2. Zmluvné strany sa dohodli na štvrťročných splátkach nájomného vo výške ............ € (slovom ....... eur), ktoré bude nájomca splácať vždy do 15. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka.

3. Prenajímateľ je platiteľom DPH, čo potvrdzuje dokladom o registrácii. Nájomca je platiteľom DPH, čo preukazuje dokladom o registrácii. Doklady o registrácii DPH sú súčasťou tejto zmluvy. Podkladom pre platenie bude vystavená faktúra prenajímateľa s náležitosťami, v ktorej bude uvedená hodnota predmetu nájmu bez DPH a s DPH. Prenajímateľ sa zaväzuje faktúru doručiť do prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniká právo a povinnosť fakturovať.

4. V prípade, ak sa v dôsledku výskytu vád stane predmet nespôsobilým na dohodnuté užívanie, nájomca nie je povinný platiť nájomné za dobu od doručenia oznámenia o zistených nedostatkoch prenajímateľovi do ich odstránenia.

5. Pri predĺžení doby nájmu sa zmluvné strany dohodnú na znížení ročného nájmu s prihliadnutím na vek a opotrebenie predmetu lízingu.

V.

Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný:

- prevziať predmet lízingu od zástupcu prenajímateľa a podpísať protokol o prevzatí s potvrdením spôsobilosti predmetu lízingu na užívanie,

- riadne a v lehote platiť dohodnuté splátky nájomného,

- oznámiť prenajímateľovi nedostatky predmetu lízingu, ktoré sa vyskytnú v priebehu nájmu bez zbytočného odkladu po ich zistení.

VI.

Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný:

- riadne sa starať o predmet lízingu, vykonávať na ňom predpísanú údržbu a servisné prehliadky, ktoré bude vykonávať na vlastné náklady,

- zabezpečiť vykonávanie pravidelných technických kontrol spôsobilosti motorového vozidla na STK v zákonom určených termínoch a zabezpečenie vykonávania emisných kontrol a odovzdať nájomcovi protokoly o ich vykonaní, ako aj nálepky na motorové vozidlo,

- bez zbytočného odkladu odstrániť nájomcom oznámené nedostatky predmetu lízingu.

VII.

Zánik zmluvy

Lízingová zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu, ak si nájomca neuplatní právo na jej predĺženie. K zániku zmluvy dôjde, ak je predmet lízingu zničený a nepoužiteľný ani po jeho oprave na dohodnutý cieľ užívania.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk