dnes je 25.10.2020

Input:

Vzor žaloby na vylúčenie veci z exekúcie - excindačná žaloba

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.5.1 Vzor žaloby na vylúčenie veci z exekúcie - excindačná žaloba

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

Stiahnuť dokument


Okresný súd

................... (sídlo)

................... (obec)

Žalobca

Obchodné meno: ...................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ...........................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu

oddiel ........................... vložka

Právne zastúpený advokátom podľa plnej moci

Žalovaný:

Obchodné meno: .........................................................

Sídlo: .........................................................

IČO: .........................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v ................................

oddiel ........................... vložka ...........................

Žaloba o vylúčenie veci z exekúcie a náhradu trov konania

Doporučene

Dvojmo

Prílohy: 2x kúpna zmluva, dodací list

výpis z obchodného registra navrhovateľa

výpis z obchodného registra odporcu

splnomocnenie

I.

Okresný súd Banská Bystrica vydal pod spisovou značkou EX ......... dňa ...................poverenie na začatie exekučného konania pre súdneho exekútora JUDr. .......................... so sídlom exekútorského úradu ................ v prospech oprávneného spoločnosti ....................... voči povinnému spoločnosti ............. o zaplatenie pohľadávky 25.000,- eur s 9 % úrokom z omeškania od 1. 2. 2020 do zaplatenia a náhrady trov konania ..............................., ako aj odmenu súdneho exekútora vo výške .............. a náhradu hotových výdavkov exekútora vo výške ............................ . Exekučné konanie je vedené pod č. ................ .

Exekučné konanie bolo začaté na exekúciu predajom hnuteľných vecí podľa súpisu vykonaného súdnym exekútorom a na uspokojenie pohľadávky z účtu povinného.

II.

Nakoľko povinný nemá na účte dostatok finančných prostriedkov, exekúcia sa uskutoční predajom hnuteľných vecí. V súpise hnuteľných vecí, vyhotovenom súdnym exekútorom, určených na predaj v dražbe sa nachádzajú veci, ktoré povinný užíva na základe uzavretej kúpnej zmluvy č. 5/2020 z 2. 1. 2020 uzavretej s našou spoločnosťou ako predávajúcim.

Povinný ako kupujúci prevzal veci uvedené v predmete zmluvy nasledovne:

- elektrická kosačka typ ..............., výrobné číslo ....................,

- lokotraktor značka .............., výrobné číslo ........................, rok výroby ................,

- počítače Packard bell v počte 10 kusov,

- tlačiarne HP Laser Jet v počte 25 kusov.

Žalovaný potvrdil prevzatie vecí na dodacom liste číslo 8/2020 zo dňa 5. 1. 2020.

Sporové strany dohodli v zmluve kúpnu cenu vo výške 15.000,- eur.

V čl. IV. kúpnej zmluvy zmluvné strany, žalobca a povinný - (žalovaný) v exekučnom spore dohodli doložku výhrady vlastníckeho práva, podľa ktorej vlastnícke právo povinný nadobudne až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Povinný požiadal o povolenie zaplatenia kúpnej ceny v šiestich splátkach po 2 000,- eur. Povinný do dňa začatia exekučného konania zaplatil len jednu splátku vo výške 2.000,- eur príkazom na úhradu platby, ktorá bola pripísaná na účet žalobcu dňa 4. 3. 2020.

Podľa § 445 ObZObchodného zákonníka v prípade dohodnutej výhrady vlastníckeho práva v kúpnej zmluve nadobudne kupujúci vlastnícke právo až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho.

Vlastnícke právo k predmetu kúpnej zmluvy číslo 5/2020 uzavretej 2. 1. 2020.

Dôkaz: kúpna zmluva č. č.5/2020 z 2. 1. 2020

dodací list zo dňa z 5. 1. 2020 prílohy 1 a 2

súpis hnuteľných vecí určených na dražbu – príloha 3

III.

Na základe skutočnosti dohodnutej výhrady vlastníckeho práva podľa § 445 ObZ, a že povinný doteraz nezaplatil dohodnutú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a preto nenadobudol vlastnícke právo k veciam zaradeným do súpisu hnuteľných vecí povinného určených na predaj v dražbe, a to lokotraktor značky ................, výrobné číslo ........, elektrickú kosačku značky .........., výrobné číslo ......., rok výroby, počítače Packard bell v počte 10 kusov a tlačiarne HP Laser Jet v počte 25 kusov.

K týmto veciam má žalobca

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk