Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor uznania záväzku

4.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.1.1 Vzor uznania záväzku

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

UZNANIE ZÁVÄZKU

podľa ustanovenia § 323 ods. 1 ObchZ

(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Podpísaný xxxxxxxxxxxxxxxx, podnikajúci pod obchodným menom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s miestom podnikania ...................................., IČO: ....................., zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu ........................., číslo živnostenského registra: ........................ (ďalej len „xxxxxxxxxxxxxxx”), týmto

u z n á v a m

svoj záväzok voči spoločnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx, s. r. o., so sídlom ...................................., IČO: ....................., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu ..............................., oddiel: ............, vložka číslo: ................... (ďalej len „xxxxxxxx, s. r. o.”), zaplatiť spoločnosti xxxxxxxxxxxxxxx, s. r. o. peňažnú čiastku v celkovej výške .......................... EUR (slovom:

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: