dnes je 23.4.2021

Input:

Vzor uznania záväzku

26.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.1.1 Vzor uznania záväzku

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


UZNANIE ZÁVÄZKU

podľa ustanovenia § 323 ods. 1 ObchZ

(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Podpísaný xxxxxxxxxxxxxxxx, podnikajúci pod obchodným menom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s miestom podnikania ...................................., IČO: ....................., zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu ........................., číslo živnostenského registra: ........................ (ďalej len „xxxxxxxxxxxxxxx”), týmto

u z n á v a m

svoj záväzok voči spoločnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx, s. r. o., so sídlom ...................................., IČO: ....................., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu ..............................., oddiel: ............, vložka číslo: ................... (ďalej len „xxxxxxxx, s. r. o.”), zaplatiť spoločnosti xxxxxxxxxxxxxxx, s. r. o. peňažnú čiastku v celkovej výške .......................... € (slovom: .................................... eur) spolu s prísl., ktorý vznikol z dôvodu neuhradenia plnej výšky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk