dnes je 19.11.2019
Input:

Vzor uznania dlhu

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.1.1 Vzor uznania dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Uznanie dlhu

urobené v zmysle ustanovenia § 558 Občianskeho zákonníka

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej ako „dlžník“)

Dolu podpísaný dlžník týmto prehlasuje, že v zmysle ustanovenia § 558 Občianskeho zákonníka uznáva svoj dlh čo do dôvodu a výšky ............... Eur, ktorý má voči veriteľovi ...................................., bydliskom ...................................., r.č. ..........................., a ktorý vznikol dlžníkovi z titulu povinnosti zaplatiť veriteľovi

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk