Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor ručiteľského vyhlásenia

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.1.1 Vzor ručiteľského vyhlásenia

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Ručiteľ:

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Dátum narodenia: .......................................................

Rodné císlo: ................................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna prislušnost: .......................................................

 

(ďalej len „ ručiteľ“)

VYHLÁSENIE RUČITEĽA

Zmluvou o pôžičke zo dňa .............. uzatvorenej
medzi

Veriteľ:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................

 

(ďalej len „ veriteľ“)

a

Dlžník:

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: