dnes je 15.8.2020

Input:

Vzor ručiteľského vyhlásenia

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.1.1 Vzor ručiteľského vyhlásenia

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Ručiteľ:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

rodený:......................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Rodné číslo: ................................................................

číslo OP:......................................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................

(ďalej len „ ručiteľ”)

VYHLÁSENIE RUČITEĽA

Zmluvou o pôžičke zo dňa .............. uzatvorenej
medzi

Veriteľ:

Obchodné meno: .....................................................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 45...................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

IČ DPH: ..................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......Oddiel ........................

Vložka číslo: .............................

(ďalej len „ veriteľ”)

a

Dlžník:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodené

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk