dnes je 4.12.2020

Input:

Vzor platobného rozkazu

28.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.2 Vzor platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


PLATOBNÝ ROZKAZ

Okresný súd ..................... v právnej veci

Žalobcu: ......................................................
......................................................
......................................................

proti

Žalovanému: ......................................................
......................................................
......................................................

o zaplatenie .................... € s príslušenstvom, takto

rozhodol:

Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi:

  • istinu vo výške .............. €,

  • úroky z omeškania zo sumy ............. € vo výške .......... % p. a. od .......... do zaplatenia,

do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu na účet žalobcu,

alebo v tej istej lehote podať odpor s odôvodnením vo veci samej na tomto súde.

Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške .............. € pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške ........... €.

Poučenie:

Súd týmto platobným rozkazom rozhodol iba na základe skutočností tvrdených a preukázaných žalobcom. Ak nesúhlasíte s povinnosťou na zaplatenie peňažnej sumy uloženej Vám týmto platobným rozkazom (výrok I.), máte možnosť v lehote 15 dní podať na súde, ktorý platobný rozkaz vydal, opravný prostriedok, ktorý označte ako odpor proti platobnému rozkazu. V podanom odpore sa vyjadrite, či uznávate aspoň časť voči Vám uplatnenému nároku alebo ho považujete za neopodstatnený v celom rozsahu. Súd

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk