Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor platobného rozkazu

26.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.2 Vzor platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor platobného rozkazu

PLATOBNÝ ROZKAZ

Okresný súd ..................... v právnej veci

Žalobcu: ......................................................
......................................................
......................................................

proti

Žalovanému: ......................................................
......................................................
......................................................

o zaplatenie .................... € s príslušenstvom, takto

rozhodol:

Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi:

  • istinu vo výške .............. €

  • úroku z omeškania zo sumy ............. € vo výške .......... % p.a. od .......... do zaplatenia

do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu na účet žalobcu

alebo v tej istej lehote podať odpor s odôvodnením vo veci samej na tomto súde.

Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške .............. € pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške ........... €.

Poučenie:

Súd týmto platobným rozkazom rozhodol iba na základe skutočností tvrdených a preukázaných žalobcom. Ak nesúhlasíte s povinnosťou na zaplatenie peňažnej sumy uloženej Vám týmto platobným rozkazom (výrok I.), máte možnosť v lehote 15 dní podať na súde, ktorý platobný rozkaz vydal, opravný prostriedok, ktorý označte ako odpor proti platobnému rozkazu. V podanom odpore sa vyjadrite, či uznávate aspoň časť voči Vám uplatnenému nároku alebo ho považujete za neopodstatnený v celom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: