Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor oznámenia vád diela

29.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.4 Vzor oznámenia vád diela

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

..................................... obchodné meno   
............................................... so sídlom   
.............................. štatutárnemu orgánu   
   
V ............... , dňa ..............   

Vec

Oznámenie vád diela výrobná hala a skladové priestory

Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí diela výrobná hala a skladové priestory zo ............. sme prevzali predmet diela do užívania.

Podľa zmluvy o dielo číslo 125/2011 z ............... ste nám poskytli na predmet diela záručnú dobu v dĺžke 5 rokov.

Oznamujem, že po prevzatí diela sme dnešného dňa zistili nasledovné vady diela:

- zatekanie strechy v pravom rohu čelnej strany objektu výrobná hala (miesto zatekania je zakreslené na pripojenom výkrese),

- vzdutie dlaždíc na podlahe objektu sociálneho zariadenia v objekte výrobná hala,

- nedostatočné priliehanie dverí hlavného vchodu do skladových priestorov.

- ....................................................................................................................

Uvedené vady sme zistili za prítomnosti stavebného dozorcu stavby a vášho zamestnanca majstra ............... .

Pri oznámenej vady zatekanie strechy sme pri ohliadke zistili nedostatočnú izoláciu strechy, ktorá nebola vykonaná podľa projektu vami objednaného a dodaného od projektanta Ing. Arch. .............. .

Nakoľko ide o vady diela, ktoré neboli zrejmé pri preberaní a odovzdaní predmetu diela, ale sa vyskytli až v priebehu užívania diela, žiadame, aby ste vady bezplatne odstránili v lehote 14 dní od doručenia oznámenia vád.

Zistené vady oznamujeme podľa § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka, ako vady, ktoré

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: