dnes je 18.10.2021

Input:

Vzor oznámenia vád diela

23.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.4 Vzor oznámenia vád diela

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť dokument


..................................... obchodné meno  

............................................... so sídlom  

.............................. štatutárnemu orgánu

V ............... dňa ..............

Vec

Oznámenie vád diela výrobná hala a skladové priestory

Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí diela výrobná hala a skladové priestory zo ............. sme prevzali predmet diela do užívania.

Podľa zmluvy o dielo číslo 125/2021 z ............... ste nám poskytli na predmet diela záručnú dobu v dĺžke 5 rokov.

Oznamujem, že po prevzatí diela sme dnešného dňa zistili nasledovné vady diela:

  • - zatekanie strechy v pravom rohu čelnej strany objektu výrobná hala (miesto zatekania je zakreslené na pripojenom výkrese),
  • - vzdutie dlaždíc na podlahe objektu sociálneho zariadenia
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk