dnes je 25.9.2020

Input:

Vzor odstúpenia od zmluvy

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1 Vzor odstúpenia od zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Veriteľ:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................

 

Dlžník:

 

Meno, priezvisko:

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Rodné císlo: ................................................................

Štátna prislušnost: .......................................................

 

Vec: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Dňa ................ som ako predávajúci uzavrel s Vami ako kupujúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol osobný automobil typ .................... VIN č. ................., č. podvozku .............., EČV: ..................... Kúpna cena bola dohodnutá na sumu ................ € a splatnosť kúpnej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk