dnes je 15.8.2020

Input:

Vzor odstúpenia od zmluvy

6.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1 Vzor odstúpenia od zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Veriteľ:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK 68 ........ v peňažnom ústave ..... ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka číslo :.............................

Dlžník:

Meno, priezvisko: .........................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Rodné číslo:................................................................

Štátna príslušnosť : .......................................................

Vec: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Dňa ................ som ako predávajúci uzavrel s Vami ako kupujúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol osobný automobil typ .................... VIN č. .................,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk