dnes je 26.10.2020

Input:

Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2.1 Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová

Stiahnuť dokument


Okresný súd ..............................

sídlo ..........................................

k sp. zn. ....................... Er. ............ /....................... (spisová značka veci vedenej na súde)

Ex. ....................../ ....................... (spisová značka veci vedenej u súdneho exekútora)

Oprávnený:

Obchodné meno: ..................................................
Sídlo: .................................................................
IČO: ...................................................................
Zapísaný v: .........................................................
Konajúci prostredníctvom: ....................................
Právne zastúpený: ...............................................
advokátom JUDr. .................................................
so sídlom v: ........................................................

Povinný:

Titul, meno, priezvisko: ......................................
Trvale bytom: .....................................................
Dátum narodenia: ...............................................

Návrh na zastavenie exekúcie

I.

Na základe vydaného poverenia Okresného súdu Banská Bystrica pre súdneho exekútora JUDr. ........................ doručeného súdnemu exekútorovi, vydal tento upovedomenie o začatí exekučného konania pre vymoženie peňažného plnenia v prospech oprávneného vo výške ............................... eur na podklade exekučného titulu, a to platobného rozkazu č. k. ...................... RO ......................../ ....................... vydaného dňa ....................... Okresným súdom v ....................... .

Dňa ....................... mi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk