dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor návrhu na odklad exekúcie

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.3.2 Vzor návrhu na odklad exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

Stiahnuť dokument


JUDr. ...........................

exekútorský úrad

.............................

Brezno

Ex. ....................../ ....................... (spisová značka veci vedenej u súdneho exekútora)

NÁVRH NA ODKLAD EXEKÚCIE

Oprávnený:

XY s. r. o., so sídlom ....................................... IČO .................................................

zastúpený štatutárnym orgánom ..............................................................................

právne zastúpený advokátom JUDr. AZ ........................... so sídlom AK v ...................

Povinný:

XY, narodený............................., bytom v ...........................................................

I.

Na základe návrhu oprávneného doručeného Okresnému súdu Banská Bystrica bol súdom poverený exekútor JUDr. ........................... na vykonanie exekúcie na vymoženie peňažného plnenia v prospech oprávneného vo výške .......................... eur na podklade exekučného titulu, a to platobného rozkazu č. k. ...................... RO ............................/..................... vydaného dňa ................................. Okresným súdom ..................................... .

Dňa ................................ mi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie ............................. Ex. ......................./........................ vydané súdnym exekútorom dňa .......................................... .

Príloha: upovedomenie o začatí exekúcie

II.

Som si vedomý záväzku, ktorý mám voči oprávnenému a tento mienim aj uhradiť, avšak v súčasnosti moja finančná situácia mi neumožňuje tento záväzok splniť.

Od .................................... som nezamestnaný, pričom k skončeniu pracovného pomeru došlo v dôsledku zrušenia organizácie ........................................ a toho času ani nie som poberateľom príspevku v nezamestnanosti. Napriek snahe opätovne sa zamestnať, všetky moje pokusy o znovu zamestnanie boli neúspešné, keďže žijem v regióne, ktorý sa vyznačuje jednou z najvyšších nezamestnaností Slovenska. Navyše moja manželka .......................................... je od ..................................... na ďalšej materskej dovolenke a spolu sa staráme o dve maloleté deti, a to maloletý ..................., narodený....................... a maloletá ......................,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk