Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávok

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.2 Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávok

JUDr. Zuzana Nevolná ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávok

MANDÁTNA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Mandantom:

 

 

 

 

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

 

(ďalej len „mandant“)

a

Mandatárom:

 

 

 

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................
Dátum narodenia: .......................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Štátna príslušnosť: .......................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
Rodné číslo: ................................................................  

 

(ďalej len „mandatár“)

I.
Predmet zmluvy

Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta v jeho mene a na jeho účet uskutočnením právnych úkonov alebo uskutočnením inej činnosti za odplatu bude vymáhať pohľadávky mandanta.

Mandatár bude s dlžníkmi mandanta predovšetkým:

  1. uzatvárať písomné dohody o uznaní záväzku,

  2. uzatvárať písomné dohody o uznaní dlhu,

  3. uzatvárať písomné dohody o zrážkach zo mzdy,

  4. zriaďovať záložné práva,

  5. uzatvárať iné písomné dohody potrebné k úspešnému vymoženiu pohľadávok (napr. dohody o pristúpení k záväzku, prevzatí záväzku).

S týmto cieľom mandant udeľuje mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, ktoré bude mandatár v mene a na účet mandanta vykonávať na základe tejto zmluvy.

II.
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú a to až do úplného vymoženia pohľadávky mandanta.

III.
Odmena

Mandatárovi za jeho činnosť prislúcha odmena vo výške ........... % z objemu vymožených pohľadávok. K uvedenej odmene mandatár účtuje mandantovi aj sadzbu DPH vo výške 20 %. Mandatár pripája k zmluve doklad o registrácii platiteľa DPH.
U vymoženého príslušenstva pohľadávky (napr. úrok z omeškania, zmluvná pokuta) sa odmena určená v ods. 1 tohto článku zvyšuje o ....... %.
Mandant sa zaväzuje odmenu uhradiť mandatárovi na základe riadne vystavenej faktúry.
Odmena bude mandatárovi poukázaná v eurách na účet č. ...................... vedený v peňažnom ústave................. najneskôr do ....... dní po doručení faktúry.
Mandatár má voči mandantovi aj nárok na úhradu nákladov, ktoré nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku. Náklady musia byť mandantovi podrobne vyúčtované a preukázané, a to aspoň výdajovými pokladničnými dokladmi, preukazujúcimi príslušnú platbu mandatárom. Pokiaľ by výška nákladov mala presiahnuť čiastku ........ eur, je mandatár povinný pred ich vynaložením nad túto čiastku požiadať mandanta o schválenie vynaloženia takýchto nákladov. Ak ich mandant neschváli, nemá mandatár voči mandantovi nárok na ich náhradu v časti, ktorá vyššie uvedenú čiastku presahuje. V prípade, ak mandatár nebude pri vymáhaní pohľadávky úspešný, nemá nárok na náhradu nákladov.
(Alternatíva: Súčasťou odmeny sú aj všetky náklady spojené s činnosťou mandatára podľa tejto zmluvy.)

IV.
Povinnosti strán

Mandatár je povinný postupovať pri vymáhaní pohľadávok s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami.

Mandatár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vymáhaní pohľadávok a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Mandatár je povinný pri vymáhaní pohľadávok postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Mandatár je povinný konať v mene mandanta osobne a nie je oprávnený na svoju činnosť používať iné osoby.

(Alternatíva 1: Mandatár je oprávnený poveriť plnením tejto zmluvy tretie osoby. Za ich činnosť však zodpovedá mandantovi tak, ako by ju vykonával sám.)

(Alternatíva 2: Mandatár je oprávnený poveriť plnením tejto zmluvy tretie osoby, ale iba tie, ktoré sú ako zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu k mandatárovi. Inak je povinný vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy osobne.)

Mandatár sa zaväzuje, že vymožené čiastky prevedie na účet mandanta č. ................... vedený v peňažnom ústave ........................... alebo odovzdá priamo mandantovi v jeho sídle do ....... dní od zaplatenia dlžníkom.

Mandant je povinný odovzdať mandatárovi všetky potrebné doklady a podklady, resp. informácie potrebné na výkon jeho činnosti, a to najmä ................................... Tieto je povinný poskytnúť do ....... dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

Mandant je povinný poskytnúť mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mandatár mohol svoju činnosť uskutočniť riadne a včas.

Mandant sa zaväzuje odovzdať mandatárovi pohľadávku na vymáhanie, ktorá je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: