dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi

Predávajúcim:

Obchodné meno: ........................................................ 
Sídlo: ...................................................................................................... 
Zastúpený: ............................................................................................. 
Bankové spojenie: .................................................................................... 
IČO: ....................................................................................................... 
DIČ: ........................................................................................................ 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v....... 
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

(ďalej len „ predávajúci”)

a

Kupujúcim:

Meno, priezvisko, titul: ............................................... 
Rodné číslo: ................................................................ 
Dátum narodenia: ....................................................... 
Číslo občianskeho preukazu .................
Trvalé bydlisko: ........................................................... 
Štátna príslušnosť: .......................................................  

(ďalej len „ kupujúci”)

I. 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok kúpy osobného automobilu špecifikovaného v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, a to najmä podmienok prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho a zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho predávajúcemu.

II. 
Predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je osobný automobil zn........... evidenčné č.: ........ , č. podvozku (karosérie) :................, č. motora VIN : ..........., rok výroby : .........., farba: ........., vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva (ďalej len „predmet kúpy”). Za súčasť predmetu kúpy sa považujú aj všetky k nemu vzťahujúce sa doklady, najmä technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Za príslušenstvo predmetu kúpy sa považuje technické vybavenie automobilu najmä: autorádio, poťahy, gumové koberce, vrátane povinnej výbavy – lekárnička, ťažné lano, výstražný trojuholník, rezerva, zdvihová súprava a súprava pracovného náradia.

Predávajúci ako výlučný vlastník predmetu kúpy sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať Predmet kúpy kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Predávajúci výslovne prehlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a neexistuje žiadne obmedzenie alebo ťarchy, ktoré by mu bránili s predmetom kúpy nakladať.

Predávajúci výslovne prehlasuje, že stav tachometra predmetu kúpy je reálne zaznamenaný v rozsahu .........najazdených kilometrov, čo zodpovedá aj stavu zachytenému v servisnej knižke automobilu, ktorá bude odovzdaná kupujúcemu súčasne s prevzatím Predmetu kúpy podľa bodu 2 článku III tejto Zmluvy.

III. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy a stane sa jeho výlučným vlastníkom prevzatím predmetu kúpy od predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy od predávajúceho dňom podpisu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatie predmetu kúpy bude zachytené v písomnom preberacom protokole, pričom kupujúci je povinný pri prevzatí predmetu kúpy overiť stav príslušenstva predmetu kúpy a tento písomne označiť v preberacom protokole. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušnému dopravnému inšpektorátu (prepis osobného automobilu, pridelenie nového evidenčného čísla atď.) vykoná kupujúci alebo jeho splnomocnenec a predávajúci ich na vykonanie vyššie uvedených úkonov týmto splnomocňuje. Kupujúci a splnomocnenec konajú vo veci prepisu samostatne.

Prevzatím automobilu prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

IV.

Kúpna cena a jej splatnosť

Predmet kúpy bol ocenený na základe znaleckého posudku č. ..........., vypracovaného znalcom: ..............., vo výške:.............eur (slovom: ............eur), vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kupujúci a predávajúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške: ......... eur (slovom: ............ eur) vrátane DPH. Kúpna cena je splatná dňom podpisu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci pri podpise tejto zmluvy vystaví kupujúcemu faktúru vo výške

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk