dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

JUDr. Lucia Danišovičová


KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi

Predávajúcim:

 

 

 

 

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................  

 

(ďalej len „ predávajúci“)

a

Kupujúcim:

 

 

 

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................
Rodné číslo: ................................................................
Dátum narodenia: .......................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Štátna príslušnosť: .......................................................  

 

(ďalej len „ kupujúci“)

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok kúpy osobného automobilu špecifikovaného v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, a to najmä podmienok prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho a zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho predávajúcemu.

II.
Predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je osobný automobil zn........... evidenčné č.: ........ , č. podvozku (karosérie) :................, č. motora VIN : ..........., rok výroby : .........., farba: ........., vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva (ďalej len „predmet kúpy“). Za súčasť predmetu kúpy sa považujú aj všetky k nemu vzťahujúce sa doklady, najmä technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Za príslušenstvo predmetu kúpy sa považuje technické vybavenie automobilu najmä: autorádio, poťahy, gumové koberce, vrátane povinnej výbavy – lekárnička, ťažné lano, výstražný trojuholník, rezerva, zdvihová súprava a súprava pracovného náradia.

Predávajúci ako výlučný vlastník predmetu kúpy sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať Predmet kúpy kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Predávajúci výslovne prehlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a neexistuje žiadne obmedzenie alebo ťarchy, ktoré by mu bránili s predmetom kúpy nakladať.

Predávajúci výslovne prehlasuje, že stav tachometra predmetu kúpy je reálne zaznamenaný v rozsahu .........najazdených kilometrov, čo zodpovedá aj stavu zachytenému v servisnej knižke automobilu, ktorá bude odovzdaná kupujúcemu súčasne s prevzatím Predmetu kúpy podľa bodu 2 článku III tejto Zmluvy.

III.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy a stane sa jeho výlučným vlastníkom prevzatím predmetu kúpy od predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy od predávajúceho dňom podpisu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že z prevzatie predmetu kúpy bude zachytené v písomnom preberacom protokole, pričom kupujúci je povinný pri prevzatí predmetu kúpy overiť stav príslušenstva predmetu kúpy a tento písomne označiť v preberacom protokole. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušnému dopravnému inšpektorátu (prepis osobného automobilu, pridelenie nového evidenčného čísla atď.) vykoná kupujúci alebo iný splnomocnenec a predávajúci ich na vykonanie vyššie uvedených úkonov týmto splnomocňuje. Kupujúci a splnomocnenec konajú vo veci prepisu samostatne.

Prevzatím automobilu prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

IV.

Kúpna cena a jej splatnosť

Predmet kúpy bol ocenený na základe znaleckého posudku č. ..........., vypracovaného znalcom: ..............., vo výške:.............Eur (slovom: ............euro), vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kupujúci a predávajúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške: ......... Eur (slovom: ............ euro) vrátane DPH. Kúpna cena je splatná dňom podpisu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci pri podpise tejto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk