dnes je 28.1.2022

Input:

Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

4.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi

Predávajúcim:

Obchodné meno: ...............................................................................................................

Sídlo: .................................................................................................................................

Zastúpený: štatutárny orgán – meno priezvisko: ..............................................................

Bankové spojenie: peňažný ústav ............. číslo účtu ................ IBAN SK......................

IČO: ...................................................................................................................................