dnes je 28.7.2021

Input:

Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 588 OZ a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi

Predávajúcim:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: ............................................................................................. 
Bankové spojenie: .................................................................................... 
IČO: ....................................................................................................... 
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ................ 
Oddiel: ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „ predávajúci“)

a

Kupujúcim:

Meno, priezvisko, titul: ................................................. 
Rodné číslo: ................................................................ 
Dátum narodenia: ........................................................ 
Číslo občianskeho preukazu: .........................................
Trvalé bydlisko: ........................................................... 
Štátna príslušnosť: .......................................................

(ďalej len „ kupujúci“)

I. 
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok kúpy osobného automobilu špecifikovaného v čl. II ods. 1 tejto zmluvy, a to najmä podmienok prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho a zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho predávajúcemu.

II. 
Predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je osobný automobil zn..........., evidenčné č.: ........, č. podvozku (karosérie):................, č. motora VIN: ..........., rok výroby: .........., farba: ......... vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva (ďalej len „predmet kúpy“). Za súčasť predmetu kúpy sa považujú aj všetky k nemu vzťahujúce sa doklady, najmä technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Za príslušenstvo predmetu kúpy sa považuje technické vybavenie automobilu najmä: autorádio, poťahy, gumové koberce vrátane povinnej výbavy – lekárnička, ťažné lano, výstražný trojuholník, rezerva, zdvihová súprava a súprava pracovného náradia.

Predávajúci ako výlučný vlastník predmetu kúpy sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

Predávajúci výslovne prehlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a neexistuje žiadne obmedzenie alebo ťarchy, ktoré by mu bránili s predmetom kúpy nakladať.

Predávajúci výslovne prehlasuje, že stav tachometra predmetu kúpy je reálne zaznamenaný v rozsahu ......... najazdených kilometrov, čo zodpovedá aj stavu zachytenému v servisnej knižke automobilu, ktorá bude odovzdaná kupujúcemu súčasne s prevzatím predmetu kúpy podľa bodu 2 článku III tejto zmluvy.

III. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy a stane sa jeho výlučným vlastníkom prevzatím predmetu kúpy od predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy od predávajúceho dňom podpisu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatie predmetu kúpy bude zachytené v písomnom preberacom protokole, pričom kupujúci je povinný pri prevzatí predmetu kúpy overiť stav príslušenstva predmetu kúpy a tento písomne označiť v preberacom protokole. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušnému dopravnému inšpektorátu (prepis osobného automobilu, pridelenie nového evidenčného čísla atď.) vykoná kupujúci alebo jeho splnomocnenec a predávajúci ich na vykonanie vyššie uvedených úkonov týmto splnomocňuje. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu alebo jeho splnomocnencovi všetky potrebné podklady na vykonanie týchto úkonov. Kupujúci a splnomocnenec konajú vo veci prepisu samostatne.

Prevzatím automobilu prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

IV.

Kúpna cena a jej splatnosť

Predmet kúpy bol ocenený na základe znaleckého posudku č. ..........., vypracovaného znalcom: ..............., vo výške: ............. € (slovom: ............ eur), vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Kupujúci a predávajúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške: ......... € (slovom: ............ eur) vrátane DPH. Kúpna cena je splatná dňom podpisu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci pri podpise tejto zmluvy vystaví kupujúcemu faktúru vo výške kúpnej ceny za predmet kúpy so

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk