dnes je 25.9.2020

Input:

Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.4 Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidla

Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 ObchZ

medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:

................... (obchodné meno)
................... (sídlo)
................... (IČO)
................... bankové spojenie v peňažnom ústave

č. ú. IBAN SK .................

................... zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......
oddiel Sa, vložka číslo ..........................

a

Kupujúci:

................... (obchodné meno)
................... (sídlo)
................... IČO

.....................bankové spojenie č., ako ú. IBAN SK..... v peňažnom ústave ...........

................... zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......
oddiel Sa, vložka číslo ..........................

Zmluvné strany uzavierajú túto kúpnu zmluvu:

I.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu ojazdené motorové vozidlo značky Opel evidenčné číslo SV ............ ihneď po výbere a jeho prezretí kupujúcim v skladových priestoroch a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

2. Predávajúci predáva predmet kúpy ojazdené motorové vozidlo v technickom stave zodpovedajúcom jeho opotrebeniu a jeho veku. Motorové vozidlo bolo uvedené do obehu 1. septembra 2017. Motorové vozidlo bolo na technickej kontrole a emisnej kontrole na Stanici technickej kontroly v ............. s tým, že vyhovuje podmienkam prevádzky na cestnej komunikácii.

Kupujúci ho v tomto technickom stave preberá a je s ním plne uzrozumený.

II.

Sprievodné doklady

Predávajúci zabezpečil vykonanie kontroly originality motorového vozidla autorizovanou skúšobňou v ........................ . Protokol o kontrole originality číslo ........ zo dňa ................... potvrdzuje originálnosť predávaného motorového vozidla bez zistenia vykonaného zásahu tretej osoby do karosérie a motora ako aj do ukazovateľa km.

III.

Kúpna cena

Zmluvné strany dohodli kúpnu cenu za predmet zmluvy vo výške ..................... € . Prihliadli pritom na vek vozidla, jeho opotrebovanosť, príslušenstvo k vozidlu a jeho celkový technický stav.

IV.

Čas plnenia a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na čase plnenia II. štvrťrok 2019. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy motorové vozidlo po výbere v sklade predávajúceho v .................................... .

V.

Podmienky na zaplatenie tovaru

Predávajúcemu vznikne právo na zaplatenie kúpnej ceny riadnym a včasným odovzdaním tovaru kupujúcemu.

(Alternatíva: Odovzdaním dopravcovi na prepravu tovaru na miesto určenia.)

Daňovým dokladom bude faktúra vystavená predávajúcim. Zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti faktúry 10 dní od jej doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany dohodli úrok za omeškanie s platením vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej kúpnej ceny.

VI.

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu informácie o technickom stave jednotlivých motorových vozidiel, ktoré má v ponuke na predaj. Kupujúcemu predmet zmluvy dodá po výbere a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk