dnes je 28.9.2020

Input:

Vzor jednostranného započítania pohľadávok

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor jednostranného započítania pohľadávok

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor jednostranného započítania pohľadávok

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

............................................

............................................

............................................

V ....................., dňa: ............

Vec: Započítanie vzájomných pohľadávok v zmysle ustanovenia § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dňa ............ som ako kupujúci uzavrel s Vami ako s predávajúcim kúpnu zmluvu na pozemok, na základe ktorej ste na mňa previedli vlastnícke právo k tomuto pozemku za dohodnutú kúpnu cenu vo výške ................ Eur. Prvú splátku kúpnej ceny v zmysle príslušného článku kúpnej zmluvy vo výške ............. Eur som Vám uhradil dňa .......... . Druhá splátka kúpnej ceny v zmysle príslušného článku kúpnej zmluvy vo výške ........... Eur sa stala splatná dňa .......... . Túto som Vám doposiaľ neuhradil, čím Vám voči mne vznikla splatná pohľadávka vo výške ............... Eur.

Zároveň ja ako kupujúci voči Vám evidujem pohľadávku z titulu náhrady škody vo výške: ................... Eur, ktorú ste mi spôsobili pri vykonávaní zemných prác na svojom pozemku, ktorý susedí s pozemkom, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy. Pri výkope kanalizácie stavebným mechanizmom ste porušili plot ktorý je už v mojom vlastníctve. Tým mi vznikla škoda vo výške ........... Eur, pričom výška tejto škody bola určená znaleckým posudkom č. .........., vypracovaným znalcom ..................., zo dňa ............, pričom túto škodu ste uznali písomne čo do dôvodu a výšky. Moja pohľadávka vo výške ............. sa voči Vám stala splatná dňa ............. .

Podľa ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk