dnes je 1.12.2021

Input:

Vzor jednostranného započítania pohľadávok

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor jednostranného započítania pohľadávok

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor jednostranného započítania pohľadávok

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: .......................................................................

Dátum narodenia: ..........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

Číslo OP: .......................................................................

V ..................... dňa: ............

Vec: Započítanie vzájomných pohľadávok v zmysle ustanovenia § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dňa ............ som ako kupujúci uzavrel s Vami ako s predávajúcim kúpnu zmluvu na pozemok parc. čísla.... uvedený na Liste vlastníctva číslo.... vydanom Okresným úradom, katastrálnym

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk