dnes je 7.8.2020

Input:

Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke

23.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1.5 Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor dohody o vyplňovacom práve k bianko zmenke

Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 ObchZ Obchodného zákonníka a

§ 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zmenkového a šekového medzi zmluvnými stranami

Vystaviteľ zmenky:

Zmenkový veriteľ:

Obchodné meno: ..............................................

Sídlo: ................................................................

IČO: ..................................................................

Zapísaná: ..........................................................

Konajúca prostredníctvom: ............................. , konateľ

(ďalej v texte len „Vystaviteľ zmenky“) a

Obchodné meno: ..............................................

Sídlo: ................................................................

IČO: .................................................................

Zapísaná: ..........................................................

Konajúca prostredníctvom: ............................. , konateľ

(ďalej v texte len „Zmenkový veriteľ“)

I.

Predmet dohody

Predmetom tejto Dohody je udelenie zmenkového vyplňovacieho práva Vystaviteľom zmenky a dohoda zmluvných strán o obsahu vyplňovacieho práva Zmenkového veriteľa k vlastnej bianko zmenke, ktorú neúplnú predložil Vystaviteľ zmenky za účelom zabezpečenia všetkých súčasných i budúcich pohľadávok, nárokov a práv na peňažné plnenie Zmenkového veriteľa, ktoré už vznikli alebo môžu vzniknúť z dôvodu porušenia povinnosti Vystaviteľa zmenky zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu za dodávaný tovar v zmysle Rámcovej dodávateľskej zmluvy na dodávku hliníkových komponentov uzatvorenej medzi Vystaviteľom zmenky ako kupujúcim a Zmenkovým veriteľom ako predávajúcim dňa: ........................ (ďalej len „Dodávateľská zmluva“).

II.

Vyhlásenia zmluvných strán

  • Vystaviteľ zmenky týmto potvrdzuje, že na zabezpečenie úhrady kúpnej ceny podľa Dodávateľskej zmluvy vystavil a odovzdal Zmenkovému veriteľovi 1 ks vlastnej bianko zmenky, t. j. bezpodmienečný sľub Vystaviteľa zmenky zaplatiť určitú peňažnú sumu, s údajmi uvedenými v čl. 2.2.

  • Označenie a podpis Vystaviteľa zmenky:............................................ , so sídlom:................................... , IČO: .........................., zápis v OR Okresného súdu ............... , odd. … , vl. č.: .....................;

  • Vo vystavenej bianko zmenke chýba údaj určujúci zmenkovú sumu a dátum splatnosti.

  • Vystaviteľ zmenky neodvolateľne udeľuje Zmenkovému veriteľovi bezpodmienečné právo vyplniť bianko zmenku spôsobom uvedeným v tejto Dohode.

  • Zmenkový veriteľ je oprávnený v zmysle tejto Dohody doplniť na bianko zmenke tieto údaje: zmenková suma a dátum splatnosti.

  • Vystaviteľ zmenky potvrdzuje, že odovzdal Zmenkovému veriteľovi 1 ks bianko zmenky špecifikovanej v bode 2.2 tejto Dohody a Zmenkový veriteľ potvrdzuje, že vyššie uvedenú bianko zmenku prevzal.

  • Zmluvné strany sa dohodli, že vyplňovacie právo Zmenkového veriteľa udelené touto zmluvou je neodvolateľné.

  • Vystaviteľ zmenky týmto potvrdzuje, že vyššie uvedenú bianko zmenku vystavil a Zmenkovému veriteľovi odovzdal zo slobodnej vôle, dobrovoľne a bez akéhokoľvek nátlaku či donútenia, a to ako prostriedok krytia všetkých nárokov Zmenkového veriteľa, ktoré už vznikli alebo môžu vzniknúť z dôvodu porušenia povinnosti Vystaviteľa zmenky platiť kúpnu cenu za vykonané dodávky hliníkových komponentov v zmysle Dodávateľskej zmluvy.

Zmenkový veriteľ: ..................................... ,

so sídlom:............................................... ,

IČO: ................................ ,

zapísaný v OR Okresného súdu ............................. , odd. ..................... , vl. č.: ...............;

Miesto a dátum vystavenia: .....................................................;

Splatné (miesto platenia): v sídle spoločnosti Vystaviteľa zmenky: ..........................;

Zmenková suma: nevyznačená;

Mena: euro (EUR);

Dátum splatnosti: nevyznačený;

III.

Vznik a obsah vyplňovacieho práva

  • Vystaviteľ zmenky udeľuje Zmenkovému veriteľovi neodvolateľné vyplňovacie právo k bianko zmenke, ktoré Zmenkového veriteľa oprávňuje k tomu, aby vyplnil na odovzdanej bianko zmenke chýbajúce údaje, a to zmenkovú sumu a dátum splatnosti zmenky a urobil tak z bianko zmenky zmenku úplnú.

  • Zmenkový veriteľ je oprávnený využiť toto vyplňovacie právo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk