dnes je 25.1.2021

Input:

Vzor darovacej zmluvy

27.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.1 Vzor darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka
medzi

Darcom:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodené priezvisko:......................................................

Rodné číslo: ...............................................................

Číslo OP: .....................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................

(ďalej len „ darca“)

a

Obdarovaným:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodené priezvisko:......................................................

Rodné číslo: ................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Číslo OP: .....................................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................

(ďalej len „ obdarovaný“)

I. 
Predmet darovacej zmluvy

Predmetom zmluvy je darovanie osobného motorového vozidla, ktoré darca daruje touto zmluvou obdarovanému.

II.

Darca je výlučným vlastníkom motorového vozidla:

Značka vozidla: ..............................................

Rok výroby: ...................................................

Číslo technického preukazu: .............................

Evidenčné číslo vozidla: ...................................

Darca prehlasuje, že motorové vozidlo:

  • je použité,

  • bolo riadne udržiavané,

  • ku dňu darovania má vozidlo ............... najazdených

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk