dnes je 7.8.2020

Input:

Vznik pohľadávok, ich oceňovanie a zánik

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.3 Vznik pohľadávok, ich oceňovanie a zánik

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Vznik pohľadávok

Vznik pohľadávky je dôležitý pre jej zaúčtovanie. Pre vznik pohľadávky z obchodného styku je dôležitý okamih splnenia dodávky, tak ako je definovaný vo všeobecných predpisoch občianskeho a obchodného práva.

Napríklad:

  • pri kúpnej zmluve je dodávka splnená odovzdaním vecí kupujúcemu,

  • pri zmluve o dielo písomným odovzdaním diela, ak sa na tom zmluvné strany dohodli, prípadne, ak zhotoviteľ umožnil objednávateľovi dielo riadne užívať,

  • pri pôžičke fyzickým osobám odovzdaním peňazí,

  • pri predaji podniku dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Pre potreby účtovníctva je v Postupoch účtovania v JÚ tento okamih definovaný v § 2 ako deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti. U prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

Podkladom na účtovanie pohľadávok sú doklady preukazujúce ich vznik. Pri pohľadávkach z obchodného styku sú to najčastejšie faktúry.

Faktúra, i keď nebola upravená v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise, sa používala v obchodnej praxi ako doklad, ktorým sa zúčtovávali vzájomné dodávky za predpokladu, že si ho zmluvné strany dohodli a vzájomne ho akceptovali.

Zákon o účtovníctve upravuje náležitosti účtovného dokladu v § 10 ZoÚ.

Podľa § 10 ods. 1 ZoÚ

(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,

d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,

f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3 ZoÚ) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,

g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

V prípade ak zákon o DPH nevyžaduje vystavenie faktúry, účtovná jednotka musí mať aspoň doklad, ktorý splňuje náležitosti podľa § 10 ZoÚ.

S účinnosťou od 1.5.2004 do 31.12.2012 boli faktúry upravené v § 71 až § 75 ZDPH ako daňové doklady o dodaní tovaru alebo služby. Od 1.1.2013 faktúru, jej obsah, osoby povinné vyhotoviť faktúru, lehoty na jej vyhotovenie a uchovávanie upravujú novelizované ustanovenia § 71 až § 76 ZDPH.

Faktúra podľa § 72 ZDPH musí byť vyhotovená do 15 dní

a) odo dňa dodania tovaru alebo služby,

b) odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

c) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 ZDPH,

d) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v inom členskom štáte.

e) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 ZDPH.

Faktúru má povinnosť vystaviť platiteľ dane do 15 dní po uskutočnení zdaniteľného obchodu.

Možnosť použitia faktúr ako účtovných dokladov v účtovnej jednotke vyplýva z § 31 ods. 2 ZoÚ. Dôležité je, že musia spĺňať požiadavky kladené na účtovné záznamy, ktorými sú aj účtovné doklady.

Z právneho hľadiska preukazným dokladom o vzniku pohľadávky z obchodného styku sú najmä listiny o splnení dodávok, napríklad:

  • podpísané dodacie listy o prevzatých dodávkach tovaru, prevzatých výrobkoch, či iných hmotných dodávkach,

  • podpísané súpisy vykonaných prác, preberacie protokoly pri dodávkach služieb a pod.

Dokladom o vzniku pohľadávky môže byť napríklad aj obchodná zmluva, protokol o škode, rozhodnutie súdu o neoprávnenom majetkovom prospechu a pod. Na účely účtovania je dôležité, aby doklad, ktorý dokladuje vznik pohľadávky, spĺňal náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ZoÚ.

Oceňovanie pohľadávok

Pohľadávky sú v účtovníctve súčasťou majetku a pre ich oceňovanie sú záväzné spôsoby oceňovania majetku a záväzkov ustanovené v § 24 až § 27 ZoÚ.

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí (získané postúpením) sa oceňujú obstarávacou cenou.

Podľa § 24 ZoÚpohľadávky vyjadrené pri ich vzniku v cudzej mene, sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len referenčný kurz) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.


Kurz NBS sa používa vtedy ak ide o menu, ktorej kurz ECB nevyhlasuje.

Pohľadávky vyjadrené v cudzej mene sa v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia referenčným kurzom k 31.12. daného účtovného obdobia.

Precenenie pohľadávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierku, t. j. k 31.12. sa zaeviduje len v knihe pohľadávok. O vzniknutých rozdieloch medzi ocenením pohľadávky ku dňu jej vzniku a precenením k 31.12. (kurzových rozdieloch) sa neúčtuje v peňažnom denníku. Precenenie pohľadávok v cudzej mene k 31.12. aktuálnym referenčným kurzom slúži na ich reálne zobrazenie v účtovnej závierke.

Informácia: Podľa § 21 ods. 5 postupov účtovania v JÚ sa pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 postupov účtovania v JÚ ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pri pohľadávkach a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28 postupov účtovania v JÚ (kurzové rozdiely vznikajúce pri úhrade a postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v ďalšom členení „ostatné výdavky”, ak ide o kurzovú stratu a ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „ostatný príjem”, ak ide o kurzový zisk) a podľa § 17 ods. 6 postupov účtovania v JÚ (účtovanie kurzových rozdielov pri majetku obstaraného formou finančného prenájmu pri postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene).

§ 10 ods. 28 postupov účtovanie v JÚ, kurzové rozdiely vznikajúce pri úhrade a úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa

a) § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu, ak ide o kurzovú stratu výdavky zahrňované do základu dane v členení

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk