dnes je 17.4.2024

Input:

Vznik a zánik záväzkov

12.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.2 Vznik a zánik záväzkov

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Záväzky u podnikateľov vznikajú najčastejšie zo zmluvných vzťahov za prijaté dodávky tovarov, prác, služieb. Môžu vzniknúť z neplnenia zmlúv (úroky z omeškania, zmluvné pokuty za omeškané dodávky), v dôsledku škôd spôsobených iným subjektom, z neoprávneného majetkového prospechu a pod. Záväzkom je aj vopred prijatý preddavok (záloha) na budúce dodávky.

Záväzkami sú aj prijaté bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci a z nich plynúce úroky. Ďalší okruh záväzkov u podnikateľov tvoria záväzky z titulu priamych daní a nepriamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom (DPH, spotrebné dane, daň zo závislej činnosti, zrážkové dane), sankčné úroky za neplnenie daňových povinnosti.

U podnikateľov, ktorí majú zamestnancov, vzniká pomerne rozsiahly a právne samostatne upravený okruh záväzkov z