Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyživované dieťa

26.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2 Vyživované dieťa

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus možno uplatniť na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Domácnosť je definovaná v § 115 Občianskeho zákonníka a podmienkou existencie domácnosti nie je rovnaký trvalý pobyt osôb, ktoré ju tvoria. Vyživovaným dieťaťom je vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ak je toto dieťa podľa zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“) považované za nezaopatrené dieťa. Nezaopatrené dieťa je definované v § 3 zákona o prídavku na dieťa.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:

  • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo

  • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa je aj dieťa, ktoré

  • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, alebo

  • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

  • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je štúdium, ktoré:

  • sa organizuje na strednej škole dennou formou alebo

  • uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Skutočnosť, že dieťa počas sústavnej prípravy poberá príjmy zdaňované podľa ZDP, nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Príklad č. 30:

Daňovník, ktorý poberá príjmy zo závislej činnosti, má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie a uplatňuje si nárok na daňový bonus na vyživovanú dcéru. Dcéra študuje na vysokej škole a privyrába si na základe dohody o brigádnickej práci študentov, t. j., poberá príjmy podľa § 5 ZDP. Okrem toho dcéra poberá aj príjmy na základe zmluvy o vytvorení diela podľa Autorského zákona, t. j. príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. Skutočnosť, že daňovníkova dcéra poberá počas štúdia na vysokej škole zdaniteľné príjmy podľa § 5 a 6 ods. 2 ZDP, nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu u jej otca.


Zákon o prídavku na dieťa definuje, že nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa:

  • ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku;

Príklad č. 31:

Rodič si zákonom stanoveným spôsobom uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré má 23 rokov a študuje v 3. ročníku bakalárskeho štúdia dennou formou. Vzhľadom na zdravotné problémy dieťaťa mu bol v máji 2015 priznaný invalidný dôchodok spätne od 01. 09. 2013. Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku bolo vydané 14. 05. 2015. Hoci bol dieťaťu invalidný dôchodok spätne priznaný od 01. 09. 2013, rozhodnutie o priznaní dôchodku bolo vydané až 14. 05. 2015 a preto rodič tohto dieťaťa nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu až od júna 2015. Za mesiace september 2013 až máj 2015 nárok na uplatnenie daňového bonusu má.

  • ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Príklad č. 32:

Daňovník má dcéru, ktorá má 24 rokov a v máji 2015 ukončila štátnou záverečnou skúškou vysokoškolské štúdium druhého stupňa na Vysokej škole ekonomickej. Od septembra 2015 začala dennou formou študovať právo. Rodič má nárok na uplatnenie daňového bonusu len za mesiace

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: