Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyživované dieťa

29.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2 Vyživované dieťa

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus možno uplatniť na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Domácnosť je definovaná v § 115 OZ Občianskeho zákonníka a podmienkou existencie domácnosti nie je rovnaký trvalý pobyt osôb, ktoré ju tvoria.

Vyživovaným dieťaťom je:

 • vlastné dieťa;


Manželia sú rozvedení, ale naďalej žijú v spoločnej domácnosti. Dieťa bolo rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti matky a otcovi uložil súd povinnosť platiť výživné, ktoré aj platí. Keďže matka dieťaťa je nezamestnaná a nemôže si uplatniť daňový bonus, chce si daňový bonus uplatniť otec dieťaťa. Hoci bolo dieťa zverené do starostlivosti matky, vo vzťahu k otcovi ide stále o vlastné dieťa daňovníka, ktoré s otcom žije v domácnosti a preto má otec za predpokladu splnenia ostatných podmienok nárok na uplatnenie daňového bonusu na toto dieťa.

 • osvojené dieťa – o osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa, pričom pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Budúci osvojiteľ nahrádza dieťaťu starostlivosť rodičov, preto za predpokladu splnenia ostatných podmienok ustanovených na priznanie daňového bonusu, nárok na daňový bonus budúcemu osvojiteľovi vzniká aj za mesiace, v ktorých mu súd zveril dieťa do predosvojiteľskej starostlivosti.

 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu – náhradnou starostlivosťou je náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a ústavná starostlivosť.


Daňovník, ako profesionálny rodič, poskytuje starostlivosť trom deťom. Funkciu profesionálneho rodiča vykonáva na základe dodatku k pracovnej zmluve, pričom na tento účel uzavrel s detským domovom zmluvu o vykonávaní ústavnej starostlivosti v rodinnom prostredí. V súlade s § 33 ods. 2 ZDP sa za vyživované dieťa považuje aj dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Pokiaľ súd zveril deti do ústavnej starostlivosti detského domova, deti nie sú zverené do osobnej starostlivosti profesionálneho rodiča, a preto nie je možné tieto deti u profesionálneho rodiča považovať za vyživované. Profesionálny rodič si na uvedené deti daňový bonus nemôže uplatniť, a to aj napriek tomu, že táto ústavná starostlivosť sa vykonáva v domácom prostredí zamestnanca detského domova.


Ak je dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, k zmene podmienok na uplatnenie nároku na daňový bonus dochádza odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov uvedeného v rozhodnutí alebo ak takýto deň v rozhodnutí nie je uvedený, potom je to deň, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.


!!! Pozor zmena: Novelou ZDP dochádza k rozšíreniu okruhu detí, ktoré sa pre účely ZDP považujú za vyživované. Za vyživované dieťa sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa § 2 ods. 1 písm. d) bod 3 zákona o prídavku na dieťa, t. j. plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Hoci je novela účinná až od 01.01.2018, v súlade s prechodným ustanovením sa ustanovenie § 33 ods. 2 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2018 prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2017.


Daňovník tvorí od roku 2006 domácnosť s dieťaťom, ktoré mu súd zveril do pestúnskej starostlivosti. Celý rok 2016 aj 2017 dieťa navštevovalo strednú resp. vysokú školu. Dieťa 15.05.2016 dovŕšilo 18 rokov veku. Pestúnska starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, pričom súd môže z dôležitých dôvodov pestúnsku starostlivosť predĺžiť až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti. Keďže v tomto prípade súd pestúnsku starostlivosť nepredĺžil, po 15.05.2016 došlo k jej zániku a dieťa sa podľa znenia § 33 ods. 2 ZDP v znení účinnom do 31.12.2017 nepovažovalo za vyživované dieťa a preto daňovník počnúc júnom 2016 nemal nárok na uplatnenie daňového bonusu na uvedené dieťa. Zmenou ust. § 33 ods. 2 ZDP účinnou od 01.01.2018 sa dieťa stáva vyživovaným dieťaťom a daňovník si môže uplatniť (za predpokladu splnenia všetkých ostatných podmienok) nárok na daňový bonus na toto dieťa za celý rok 2017 a to buď cez zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2017 alebo osobne pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2017.

 • dieťa druhého z manželov, napr. vlastné dieťa len jedného z manželov, osvojené dieťa len jedného z manželov.


Daňovník žije v spoločnej domácnosti s družkou a spoločne vyživujú dve deti. Šesťročný syn je vlastným dieťaťom družky z predchádzajúceho vzťahu a dvojročná dcéra je spoločným dieťaťom daňovníka a družky. Dňa 12.08.2017 sa daňovník s družkou zosobášil. Dcéra je vlastným dieťaťom daňovníka a preto je u daňovníka vyživovaným dieťaťom celý rok. Družkin syn z predchádzajúceho vzťahu sa v období od januára do augusta 2017 vo vzťahu k daňovníkovi – druhovi v súlade s § 33 ods. 2 ZDP nepovažuje za vyživované, nejde o dieťa druhého z manželov, a preto nárok na daňový bonus na toto dieťa za toto obdobie daňovníkovi nevzniká. Za dieťa druhého z manželov sa toto dieťa považuje až po 12.08.2017 a preto si daňovník môže daňový bonus na toto dieťa uplatniť až za mesiace september až december 2017.

ak je toto dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa považované za nezaopatrené dieťa.

Nezaopatrené dieťa je definované v § 3 zákona o prídavku na dieťa.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo

 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa je aj dieťa, ktoré

 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, alebo

 • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

 • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je štúdium, ktoré:

 • sa organizuje na strednej škole dennou formou alebo

 • uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Skutočnosť, že dieťa počas sústavnej prípravy poberá príjmy zdaňované podľa ZDP, nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.


Daňovník, ktorý poberá príjmy zo závislej činnosti, má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie a uplatňuje si nárok na daňový bonus na vyživovanú dcéru. Dcéra študuje na vysokej škole a privyrába si na základe dohody o brigádnickej práci študentov, t. j. poberá príjmy podľa § 5 ZDP. Okrem toho dcéra poberá aj príjmy na základe zmluvy o vytvorení diela podľa Autorského zákona, t. j. príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. Skutočnosť, že

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: