dnes je 22.11.2019
Input:

Výška dosiahnutého zdaniteľného príjmu

18.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.3 Výška dosiahnutého zdaniteľného príjmu

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti môže uplatniť len ten daňovník, ktorý v zdaňovacom období:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške šesť násobku minimálnej mzdy, alebo

  • dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške šesť násobku minimálnej mzdy a vykázal z týchto príjmov základ dane (čiastkový základ dane).

Výška minimálnej mzdy v roku 2018 je 480,00 € mesačne. Šesť násobok minimálnej mzdy pre rok 2018 predstavuje sumu 2 880,00 €.


Daňovník – živnostník dosiahol v roku 2018 zdaniteľné príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP] v sume 10 000,00 €, k týmto príjmom si uplatnil daňové výdavky v sume 10 500,00 € a vykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania v sume 500,00 €. Daňovník nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu, hoci dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP v sume vyššej ako 2 880,00 €, pretože z týchto príjmov nevykázal základ dane.


Príjmy podľa § 5 ZDP a § 6 ods. 1 a 2 ZDP sa pre účely uplatnenia daňového bonusu nespočítavajú. Znamená to, že daňovník musí dosiahnuť príjmy aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy buď v rámci príjmov zo závislej činnosti alebo v rámci príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň pri týchto príjmoch musí vykázať základ dane.


Daňovník v priebehu roka 2018 dosiahol príjmy zo závislej činnosti v sume 1 900 €. U zamestnávateľa nemal podpísané vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 ZDP a neuplatňoval si daňový bonus. Okrem príjmov zo závislej činnosti poberal daňovník aj príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP vo výške 1 500 € a z týchto príjmov vykázal základ dane. Daňovník nemá nárok na priznanie a vyplatenie daňového bonusu, pretože ani pri príjmoch podľa § 5 ZDP ani pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nedosiahol výšku príjmov 2 880,00 €.

Ak však daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP v sume nižšej ako 6 násobok minimálnej mzdy a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus len v pomernej časti (t.j. aspoň v jednom mesiaci) a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, uplatniť pri podaní daňového priznania a to aj v prípade, ak nedosiahne príjmy podľa § 6 ZDP vo výške šesť násobku minimálnej mzdy.


Daňovník bol v januári až apríli 2018 zamestnaný. U zamestnávateľa dosiahol každý mesiac zdaniteľný príjem vo výške 410 €. U zamestnávateľa mal podpísané vyhlásenie a uplatňoval si daňový bonus na dve deti. Zamestnávateľ mu za mesiace január až apríl 2018 priznal a vyplatil daňový bonus na dve deti vo výške 42,82 € mesačne. Od mája 2018 bol daňovník nezamestnaný. Od 01.12. 2018 začal podnikať a dosiahol príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP] vo výške 1 000 €. Pri vyčíslení základu dane uplatnil daňovník percentuálne výdavky a vykázal základ dane. Pri podaní daňového priznania si daňovník uplatní daňový bonus na obe vyživované deti

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk