dnes je 25.9.2020

Input:

Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.2 Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve

Ing. Monika Ziškayová

Aké možnosti má daňovník, v prípade že sa rozhodne upustiť od vymáhania neuhradených pohľadávok?

Splatnosť a premlčanie pohľadávky

Splatnosť pohľadávky je vyjadrená dobou dohodnutou v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa má pohľadávka splatiť.

Pohľadávka môže zaniknúť napr.:

 • uskutočnením peňažného alebo vecného plnenia v prospech veriteľa,

 • postúpením,

 • odpisom,

 • odstúpením od zmluvy,

 • uplynutím lehoty.

Premlčanie znamená uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, čo má za následok zánik súdnej vymáhateľnosti premlčaného práva.

Premlčacia doba je definovaná pre rôzne práva rôznym spôsobom.

Štandardná premlčacia doba je podľa Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo po prvý krát vykonať (keď sa právo mohlo uplatniť na súde).

Všeobecná  premlčacia doba  u  pohľadávok z  obchodných vzťahov v zmysle  Obchodného zákonníka je štvorročná a právo sa premlčuje v tejto lehote, ak zákon pre jednotlivé práva nestanovuje osobitnú premlčaciu lehotu.

Postupy účtovania

Vznik a zánik pohľadávky sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve”).

Účtovanie odpisu pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania upravuje § 14 ods. 2 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve, podľa ktorého pri odpise pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania sa na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok, a v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku ako príjem zahrňovaný do základu dane z príjmov, a to v tom účtovnom období, v ktorom daňovník o upustení od vymáhania rozhodol.

V prípade, že v budúcnosti dôjde k inkasu už odpísanej pohľadávky, účtuje sa takýto príjem do príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve v § 14 ods. 3 upravujú účtovanie odpisu pohľadávky, pri ktorej sú splnené ustanovené podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) Pri odpise takýchto pohľadávok sa zaúčtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky.

Pohľadávky a ukončenie podnikania

V súlade s § 17 ods. 8 písm. a) a c) zákona o dani z príjmov sa základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 zákona o dani z príjmov (ďalej len „daňovník”) v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k skončeniu podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu upraví okrem iného aj o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Pre daňové účely sa za skončenie podnikania považuje:

 • zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti,

 • prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností,

 • skončenie poberania príjmov z podnikania z dôvodu úmrtia daňovníka,

 • zmena spôsobu uplatňovania výdavkov.


Daňovník, neplatiteľ dane z pridanej hodnoty ukončil svoju podnikateľskú činnosť. Ku dňu ukončenia činnosti nemal uhradené pohľadávky za predaj tovaru vo výške 3.000 EUR.

Daňovník zvýši základ dane o hodnotu neuhradených pohľadávok v sume 3.000 EUR.

Vyradenie pohľadávky z účtovníctva a daň z príjmov

V súlade s § 17 ods. 12 zákona o dani z príjmov sa základ dane daňovníka pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie:

- zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu ako je jej menovitá hodnota,

 • úprava základu dane sa vykoná len pri postúpení vlastnej pohľadávky;

- zvýši o sumu:

 • vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo

 • pri pohľadávke nadobudnutej postúpením o sumu vo výške obstarávacej ceny pohľadávky

Ide o vyradenie pohľadávok, pri ktorých nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods.2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona o dani z príjmov.

 • zníži pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením pri splnení podmienok uvedených v § 19 ods.2 písm. h) prvom až piatom bode zákona o dani z príjmov,

O zaplatenú obstarávaciu cenu pohľadávky sa zníži základ dane, alebo zvýši daňová strata za to zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k splneniu podmienok podľa § 19 ods. 2 písm. h) prvého až piateho bodu zákona o dani z príjmov. V tomto zdaňovacom období dôjde k vyradeniu pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie.

 • zníži o sumu vo výške zaplatenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade dlžníkom alebo postupníkom pri jej ďalšom postúpení, najviac však do výšky príjmov plynúcich z tejto úhrady.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) prvý až piaty bod zákona o dani z príjmov

1. Odpis pohľadávky podľa §19 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov daňovník preukazuje:

 • právoplatným uznesením súdu o tom, že súd konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavil,

 • právoplatným uznesením súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak súd zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku;

 • právoplatným uznesením súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

 • právoplatným uznesením súdu o tom, že súd zrušil konkurz.

S účinnosťou od 1.1.2008 sa ustanovenie § 19 ods.2 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov dopĺňa o upresnenie, že daňovo možno odpísať aj pohľadávku, pokiaľ došlo k zrušeniu konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

§ 167v ods. 1 ZKR

Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk