dnes je 7.3.2021

Input:

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.2 Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov

(Meno a priezvisko, miesto podnikania, obchodné meno, sídlo prenajímateľa)

…………………………….

……………………………. (adresa miesta podnikania, alebo sídla nájomcu)

Vážená pani/ vážený pán .........., ...........,

dňa ........ som s Vami uzavrel zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom bol nájom nebytových priestorov, ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúce sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané na LV č. ......., katastra nehnuteľností vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom .............. a ktoré sú v mojom výlučnom vlastníctve.

V súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení týmto ako prenajímateľ vypovedám vyššie uvedenú zmluvu o nájme z nasledujúcich dôvodov.

V článku V. Cena nájmu a služieb spojených s nájmom, bode .... vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov bolo medzi nami ako zmluvnými stranami dohodnuté, že dohodnutá cena za nájom /nájomné/ je splatná mesačne, a to vopred najneskôr do .... toho dňa mesiaca predchádzajúceho príslušnému mesiacu i bez doručenia faktúry alebo vyúčtovania z mojej strany.

Nájomné za kalendárny mesiac ......... bolo splatné dňa ............ . So zreteľom na skutočnosť, že ste ani do 15 dní od splatnosti nájomného platbu nezaplatili, upozornil som Vás formou doporučenej zásielky na skutočnosť, že pokiaľ tak neurobíte po dobu viac ako jedného mesiaca, budem nútený uplatniť moje právo vyplývajúce z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia a zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa ........... Vám budem nútený vypovedať.

Nakoľko

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk