dnes je 23.9.2021

Input:

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účel

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.1 Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účel

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – iný účel

............………………… obchodné meno, sídlo , meno priezvisko miesto podnikania

……………………. (adresa miesta podnikania, alebo sídla nájomcu)

V ............................... dňa .............

Vec: Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa ....................

Vážená pani/ vážený pán .............,

dňa ........ som s Vami uzavrel zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom bol nájom nebytových priestorov, ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúce sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané na LV č. ......., vydanom Okresným úradom,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk