dnes je 20.6.2021

Input:

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účel

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.1 Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účel

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – iný účel

............………………… obchodné meno, sídlo , meno priezvisko miesto podnikania

……………………. (adresa miesta podnikania, alebo sídla nájomcu)

V ............................... dňa .............

Vec: Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa ....................

Vážená pani/ vážený pán .............,

dňa ........ som s Vami uzavrel zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom bol nájom nebytových priestorov, ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúce sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané na LV č. ......., vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom. ............ a ktoré sú v mojom výlučnom vlastníctve.

V súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení týmto ako prenajímateľ vypovedám vyššie uvedenú zmluvu o nájme z nasledujúcich dôvodov.

V článku III. Účel nájmu, bode .... vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov bolo medzi nami ako zmluvnými stranami dohodnuté, že Vy ako nájomca budete predmetný nebytový priestor využívať pre svoju podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom činnosti uvedenom v obchodnom registri, najmä na kancelárske účely ............................................................................... (podrobný opis účelu nájmu, ktorý bol v zmluve o nájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami dohodnutý).

Dňa ........ som v zmysle zmluvy po predchádzajúcej dohode s Vami ako nájomcom vykonal pravidelnú kontrolu stavu nebytových priestorov, pri ktorej som zistil, že i napriek tomu, že ide o nebytové priestory a účel nájmu bol medzi nami ako zmluvnými stranami výslovne dohodnutý, predmetné nebytové priestory využívajú na účely bývania nielen Vaši rodinní príslušníci ale i cudzie tretie osoby, a to dokonca za úhradu.

Aj napriek písomnej výzve, ktorú som Vám zaslal dňa .......... a v ktorej som Vás žiadal, aby

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk