dnes je 27.11.2020

Input:

Usmernenie k uplatneniu povinného poistného športovcov v roku 2016

27.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie povinného poistného na sociálne a zdravotné poistenie - výpočet základu dane (čiastkového základu dane) daňovníkov s príjmami podľa § 5 ods. 1 písm. m ) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) - príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZŠ)

S účinnosťou od 1. januára 2016 ZŠ rozšíril príjmy zo závislej činnosti tým, že do § 5 ods. 1 ZDP boli písmenom m) doplnené „príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu“. To znamená, že sa považujú a zdaňujú podľa ZDP ako príjmy zo závislej činnosti. Podľa § 35 ZŠ zmluvu so športovcom uzatvára športová organizácia písomne a športovec sa ňou zaväzuje odplatne vykonávať šport za športovú organizáciu. ZŠ ustanovuje aj náležitosti takejto zmluvy, ktorými sú napr. obdobie trvania zmluvy, odmena a mzdové podmienky, výmera dovolenky a pravidlá jej krátenia, dĺžka výpovednej lehoty, rozsah mlčanlivosti atď. Tiež je v § 36 ZŠ o. i. ustanovené, že odmena športovca vykonávajúceho šport na základe takejto zmluvy sa považuje za mzdu podľa Zákonníka práce a nesmie byť nižšia ako platná minimálna mzda.

Rozšírenie príjmov zo závislej činnosti však prinieslo so sebou otázku, ako budú daňovníci s týmito príjmami platiť povinné poistné na sociálne poistenie (č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zn. n. p. - ZSP) a na zdravotné poistenie (č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v zn. n. p.- ZZP), pretože v súčasnosti každý z týchto zákonov upravuje (resp. neupravuje) zárobkovú činnosť v nadväznosti na príjmy športovcov, ktorým plynú príjmy na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu inak. V tejto súvislosti FR SR v auguste 2016 vydalo usmernenie k uplatneniu povinného poistného na verejné zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti plynúcich podľa § 5 ods. 1 písm. m) ZDP (usmernenie).

Základ dane (čiastkový základ dane) podľa ZDP - § 5 ods. 8 ZDP

Podľa § 5 ods. 8 ZDP základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov zo závislej činnosti sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Podľa bodu č. 29 „usmernenia MF SR č. 2634/2004-72“ uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2004, poistné podľa ZSP, ktoré je povinná platiť dobrovoľne poistená osoba s príjmami podľa § 5 ZDP, sa pri zisťovaní základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 5 ZDP odpočíta od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti.

V nadväznosti na “Metodický pokyn k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - výpočet základu dane“ z júla 2014 daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP, ktorý je aj dobrovoľne poistenou osobou, si môže pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 ZDP uplatniť zaplatené dobrovoľné poistné u zamestnávateľa v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo až po skončení zdaňovacieho obdobia pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, resp. pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z týchto príjmov si však daňovník uplatní len to preukázateľne zaplatené poistné, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého bol zamestnancom [§ 2 písm. aa) ZDP], t. j. preukázateľne zaplatené poistné, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého poberal príjmy zo závislej činnosti.

Stručne: Aj podľa usmernenia športovec s príjmami podľa § 5 ods. 1 písm. m) ZDP si môže v roku 2016 pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z týchto príjmov uplatniť preukázateľne zaplatené poistné na sociálne a na zdravotné poistenie len za obdobie, počas ktorého poberal tieto príjmy zo závislej činnosti.

Poistné na sociálne poistenie podľa ZSP

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) ZSP zárobková činnosť je činnosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk