dnes je 26.10.2020

Input:

Úroky z úveru a pôžičiek

8.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2.2 Úroky z úveru a pôžičiek

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ivana Glazelová

Zmluvou o úvere (§ 497 OZ a násl. Obchodného zákonníka) sa veriteľ zaväzuje, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej dohodnutej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok. Úver je možno dohodnúť medzi podnikateľmi navzájom alebo medzi podnikateľom a peňažným ústavom.

Podľa Občianského zákonníka (§ 657 OZ a násl.) je možné získať finančné prostriedky na základe zmluvy o pôžičke, podľa ktorej veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje tieto veci vrátiť. Ako odmenu možno dohodnúť úrok. Úrokové sadzby pre poskytovanie úverov majú jednotlivé banky stanovené rôzne. Ak si požičiavajú peniaze podnikatelia navzájom, môžu si percento úroku dohodnúť alebo vychádzať z úrokových sadzieb bánk.

Úroky z poskytovaných pôžičiek sú vo všeobecnosti uznávané ako daňový výdavok,ak spĺňajú podmienku vynaloženia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, uvedenú v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z.v znení neskorších predpisov.

O úrokoch v jednoduchom účtovníctve účtujeme nielen v peňažnom denníku (o skutočných peňažných úhradách), ale aj v knihe záväzkov, prípadne v knihe pohľadávok u veriteľa. V knihe záväzkov účtujeme na základe úverových zmlúv a zmlúv o pôžičke v deň, keď vznikla povinnosť úrok zaplatiť. Pri zaplatení úroku zaúčtujeme v knihe záväzkov úhradu a v peňažnom denníku finančný výdavok.

V peňažnom denníku sa účtuje:

- prijatie úveru alebo pôžičky - príjem peňažných prostriedkov a zároveň príjem neovplyvňujúci základ dane v členení úvery a pôžičky [Postupy účtovania v JÚ v § 4 ods. 6 písm. f) neustanovujú druhové členenie príjmov neovplyvňujúcich základ dane, je však vhodné aj tieto príjmy druhovo členiť],

- zaplatenie splátky úveru alebo pôžičky - úbytok peňažných prostriedkov a zároveň výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení splátky úveru a pôžičky [Postupy účtovania v JÚ v § 4 ods. 6 písm. g) neustanovujú druhové členenie výdavkov neovplyvňujúcich základ dane, je však vhodné aj tieto výdavky druhovo členiť],

- zaplatenie úroku - úbytok peňažných prostriedkov a zároveň výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení služby, resp. výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Bankový úver

Spôsob účtovania prijatia bankového úveru závisí od spôsobu a formy poskytnutia úveru bankou.

Ak banka poskytne peňažné prostriedky priamo prevodom na účet podnikateľa dlžníka, účtuje sa:

- v knihe záväzkov vznik záväzku voči banke vo výške poskytnutého úveru,

- v peňažnom denníku príjem peňažných prostriedkov na základe výpisu z bežného účtu príjem neovplyvňujúci základ dane v členení úvery a pôžičky,

Ak banka poskytne úver formou úhrady záväzkov podnikateľa dlžníka z úverového účtu, účtuje sa:

- v knihe záväzkov záväzok voči banke vo výške vykonanej úhrady,

- v peňažnom denníku na základe výpisu z úverového účtu:

- príjem peňažných prostriedkov na úverový účet príjem neovplyvňujúci základ dane v členení úvery a pôžičky,

- výdavok peňažných prostriedkov z úverového účtu v závislosti od druhu výdavku.

Ak banka vedie okrem bežného účtu aj úverový účet, podnikateľ je povinný účtovať o pohyboch na obidvoch účtoch. Pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi týmito účtami v peňažnom denníku účtuje v súlade s § 4 ods. 3 Postupov účtovania v JÚ v rámci priebežných položiek.

Spôsob účtovania splácania úveru

Ak banka vykoná zrážku splátky z bežného účtu bez vedenia úverového účtu:

- v knihe záväzkov zníženie záväzku vo výške splátky,

- v peňažnom denníku výdavok neovplyvňujúci základ dane v členení splátky úveru.

Ak banka vykoná prevod splátky z bežného účtu na úverový účet:

- v knihe záväzkov zníženie záväzku vo výške splátky,

- v peňažnom denníku:

- na základe výpisu z bežného účtu výdaj peňažných prostriedkov a zároveň príjem v rámci priebežných položiek,

- na základe výpisu z úverového účtu výdavok v rámci priebežných položiek a zároveň výdavok neovplyvňujúce základ dane v členení splátky úveru.

Spôsob účtovania platenia úroku z úveru v peňažnom denníku

Ak banka vykoná zrážku úroku z bežného účtu:

- výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení služby, resp.

- výdavok neovplyvňujúci

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk