dnes je 7.12.2019
Input:

Úroky z pôžičky od FO a PO z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov v roku 2018

1.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.51 Úroky z pôžičky od FO a PO z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


Úroky z pôžičky od FO a PO sú daňovými výdavkami až po zaplatení ? Môžeme ich účtovať do 562, aj keď sme ich zaplatili v r. 2018?

Predpokladáme, že ide o zdaniteľné osoby v tuzemsku usadené. Máme totiž aj § 17 ods. 19 pím. e) zákona o dani z príjmov – platby plynúce daňovníkom nezmluvných štátov, ktorými sú fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnených na webovom sídle MF SR. Výdavok (náklad) vzťahujúci sa ku úhrade podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa považuje za daňový výdavok po zaplatení...predpokladom pre uplatnenie výdavku je preukázateľné vyplatenie, poukázanie alebo pripísanie príjmu v prospech daňovníka nezmluvného štátu, odvedenie zrážkovej dane a splnenie si oznamovacej povinnosti podľa § 43 ods. 11 a § 44 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Takže ostatné úroky z prijatých pôžičiek, resp. úverov, ktoré sú priamou nákladovou položkou spoločnosti (to znamená, že nevstupujú napr. do ocenenia dlhodobého hmotného majetku) je treba účtovať do nákladov spoločnosti zásadne časovo rozlíšené - úrok za rok 2017 je účtovným nákladom v roku 2017, úrok za rok 2018 je účtovným nákladom v roku 2018 atď. (§ 5 postupov účtovania v PÚ).

 

Ďalšou základnou podmienkou je aj to, že úrok bude daňovo uznaným nákladom, ak čerpanie pôžičky preukázateľne súvisí s dosahovaním, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov daňovníka. Takýto úrok je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o úroku účtuje v súlade s účtovníctvom podľa § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov. To znamená, že pre uznanie úroku v daňových výdavkoch sanevyžaduje podmienka zaplatenia.

Avšak na úroky sa vzťahuje potom aj § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov (záväzky po splatnosti) ak by ste ich do budúcnosti neplatili naďalej a boli by po splatnosti viac ako 360 dní, 720 dní, atď. musíte vykonať úpravu základu dane (to znamená navýšiť základ dane o sumu uvedenú v zákone)

 

Daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa odseku 1 písm. b) a c) upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako:

a) 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,

b) 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,

c) 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Zároveň aj upozorňujeme na pravidlá nízkej kapitalizácie uvedené v § 21a zákona o dani z príjmov.

Pravidlá nízkej kapitalizácie stanovujú limit pre zahrňovanie úrokov platených z úverov a pôžičiek a súvisiacich výdavkov (nákladov) na prijaté úvery a pôžičky do daňových výdavkov, ak je veriteľ vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou.

Pravidlá nízkej kapitalizácie uplatňujú len právnické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Podľa pravidiel nízkej kapitalizácie sa úroky platené z úverov a pôžičiek vrátane súvisiacich výdavkov na prijaté úvery a pôžičky, ak sú poskytnuté závislou osobou,zahrnú v spoločnosti do daňových výdavkov najviac vo výške 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov (ukazovateľ označovaný ako EBIDTA). Znamená to, že tá časť úrokov a súvisiacich výdavkov (nákladov) na prijaté úvery a pôžičky od závislých osôb, ktorá počas zdaňovacieho obdobia presiahne 25 % hodnoty osobitného ukazovateľa, nie je uznaným daňovým výdavkom. Výdavkami (nákladmi) súvisiacimi s prijatými úvermi a pôžičkami sú napríklad znalecké posudky, poplatky za bankové záruky, provízie za sprostredkovanie pôžičky, poplatky za predčasné splatenie úveru.

 

Základný výpočet EBITDA uvedený na stránke Finančnej správy:

Otázka – Výpočet ukazovateľa EBIDTA

Z akých údajov sa vychádza pri výpočte 25 % ukazovateľa EBIDTA ?

Odpoveď:

Ukazovateľ EBIDTA sa vypočíta z výsledku hospodárenia za príslušné zdaňovacie obdobie (ktorého súčasťou sú aj úroky a súvisiace náklady na prijaté úvery a pôžičky), ku ktorému sa pripočítajú účtovné odpisy (účet 551) a náklady na prijaté úvery a pôžičky (účet 562), z výslednej sumy sa vypočíta 25 %. Tie náklady na prijaté úvery a pôžičky od závislých osôb, ktoré prekročia 25 % ukazovateľa EBIDTA sú nedaňovým výdavkom podľa § 21a zákona o dani z príjmov.

Napríklad obchodná spoločnosť dosiahla za rok 2016 výsledok hospodárenia zisk vo výške 3 820 €, účtovné odpisy na účte 551 vo výške 20 000 €, náklady na účte 562 vo výške 30 000 €, úroky a súvisiace náklady spojené s pôžičkou od tuzemskej závislej osoby zaúčtovala vo výške 16 000 €. Výpočet ukazovateľa EBIDTA= 3 820+20 000+30 000=53 820 €*25 % = 13 455 €. Suma 2 545 € (16 000-13 455) je nedaňovým výdavkom na r. 130 (a súčasne r. 13 tabuľky A) tlačiva daňového priznania právnických osôb za rok 2016.

 

Príklad na úroky po splatnosti a ktoré zároveň podliehajú aj § 21a zákona o dani z príjmov:

Spoločnosť A poskytla úročenú pôžičku spoločnosti B. Medzi spoločnosťami je závislý vzťah podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov. Spoločnosť B z dôvodu finančnej situácie zatiaľ nespláca pôžičku a ani úroky. K 31. 12. 2017 budú preto v spoločnosti B nezaplatené úroky, t. j. ich záväzky po splatnosti viac ako 360 dní ale menej ako 720 dní (spoločnosť bude mať povinnosť upravovať výsledok hospodárenia v súlade s § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov).

Pričom zároveň na nezaplatené nákladové úroky sa však bude vzťahovať aj § 21a zákona o dani z príjmov (tzv. pravidlá nízkej kapitalizácie), pričom výška vyčíslených úrokov presiahne 25 % ukazovateľa EBITDA, a teda výsledok hospodárenia sa bude musieť zvyšovať aj o sumu úrokov presahujúcich zákonom stanovený limit nízkej kapitalizácie.

Bude potrebné zvýšiť základ dane aj o 20 % celého nesplateného záväzku, t. j. úrokov, ktoré sú viac ako 360 dní po splatnosti alebo sa postup podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov uplatní len na tú časť úrokov, ktoré budú uznané za daňový výdavok v súlade s § 21a ods. 1 zákona o dani z príjmov ( s pravidlami nízkej kapitalizácie) ?

Riešenie:

Podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov upravuje o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia: ako 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, pri dobe 720 dní je to 50 % a pri dobe 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Poznámka: Pravidlá nízkej kapitalizácie upravujú uznávanie úrokov z úverov a pôžičiek poskytovaných medzi závislými osobami do daňových výdavkov, § 21a zákona

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk