dnes je 20.10.2020

Input:

Uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov v roku 2017

26.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.2 Uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov v roku 2017

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), v súlade s ktorým daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, bolo novelou prijatou Národnou radou SR 23. 11. 2016 (ďalej len „novela ZDP”) s účinnosťou od 01. 01. 2017 výrazne zmenené. Keďže novela ZDP v prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 01. 01. 2017 špecificky ustanovenie § 6 ods. 10 ZDP nerieši, daňovník zmeny v ustanovení § 6 ods. 10 ZDP prvýkrát uplatní pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Tak ako pred účinnosťou novely ZDP, aj po novelizácii ustanovenia § 6 ods. 10 ZDP naďalej platí, že:

- výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP môže uplatniť daňovník len v prípade, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „platiteľ DPH”) alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a len vtedy, ak neuplatní preukázateľné daňové výdavky,

- daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahne kombináciu príjmov podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 ZDP, naďalej (ak sa tak rozhodne a spĺňa podmienku, že nie je platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia) uplatňuje percentuálne výdavky samostatne z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a samostatne z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP),

- výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP nemôže uplatniť daňovník s príjmami z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP),

- v sume percentuálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške,

- daňovník je povinný počas uplatňovania výdavkov percentom z príjmov viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, t. j. evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Úpravou § 6 ods. 10 ZDP sa v súvislosti s uplatňovaním výdavkov percentom z príjmov mení nasledovné:

- zvyšuje sa percento výdavkov uplatňovaných z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP), a to zo 40 % na 60 %,

- zvyšuje sa maximálna ročná hranica výdavkov, ktorú si daňovník môže pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov uplatniť, a to z 5 040 € na 20 000 €,

- ruší sa pomerné uplatňovanie z ročnej maximálnej hranice pre uplatnenie výdavkov percentom z príjmov, ak daňovník začal alebo skončil v priebehu zdaňovacieho obdobia podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, resp. začal alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Vplyv zmien v uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov na výšku vykázaného základu dane (čiastkového základu dane) daňovníka uvádzame v nasledovných príkladoch. V príkladoch uvádzame pre porovnanie výpočet výšky percentuálnych výdavkov podľa § 6 ods. 10 ZDP a základu dane (čiastkového základu dane) za zdaňovacie obdobie roku 2016 a za zdaňovacie obdobie roku 2017.


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živnosti vo výške 8 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 1 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2016:

Príjem = 8 000 €

Výdavok = (8 000 € x 40% = 3 200 €) + 1 000 €

Základ dane = príjem – výdavok = 8 000 € – (3 200 € + 1 000 €) = 3 800 €

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2017:

Príjem = 8 000 €

Výdavok = (8 000 € x 60% = 4 800 €) + 1 000 €

Základ dane = príjem – výdavok = 8 000 € – (4 800 € + 1 000 €) = 2 200 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živnosti vo výške 15 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 2 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2016:

Príjem = 15 000 €

Výdavok = [(15 000 € x 40% = 6 000 €) max 5 040 €] + 2 000 €

Základ dane = príjem – výdavok = 15 000 € – (5 040 € + 2 000 €) = 7 960 €

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2017:

Príjem = 15 000 €

Výdavok = (15 000 € x 60% = 9 000 €) + 2 000 €

Základ dane = príjem – výdavok = 15 000 € – (9 000 € + 2 000 €) = 4 000 €


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živnosti vo výške 36 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 2 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v príslušnom zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2016:

Príjem = 36 000 €

Výdavok = [(36 000 € x 40% = 14 400 €) max 5 040 €] + 2 000 €

Základ dane = príjem – výdavok = 36 000 € – (5 040 € + 2 000 €) = 28 960 €

Výpočet základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP za zdaňovacie obdobie roku 2017:

Príjem = 36 000 €

Výdavok = [(36 000 € x 60% = 21 600 €) max 20 000 €] + 2 000 €

Základ dane = príjem – výdavok =

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk