dnes je 24.9.2020

Input:

Uplatnenie výdavkov SZČO percentom z príjmu v prípade zamestnávania zamestnancov

14.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.2.1 Uplatnenie výdavkov SZČO percentom z príjmu v prípade zamestnávania zamestnancov

Ing. Katarína Biňasová


Môže si SZČO, neplatca DPH uplatniť výdavky percentom v roku 2017 ak zamestnáva jedného zamestnanca?

Podľa ust. § 6 ods. 10 zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2017 (ďalej len  „ZDP”) ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 citovaného ustanovenia najviac do výšky 20 000 eur.

Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4 citovaného ustanovenia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov najviac do výšky 20 000 eur.

Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa odseku 11 písm. a) a d) ZDP.

Uplatnenie výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP nie je obmedzené tým, či má daňovník zamestnancov alebo či vykonáva činnosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk