Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.1.1 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

Ing. Marcela Prajová

ZDP v § 11 ods. 6 upravuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u poberateľov starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu a výsluhového dôchodku alebo obdobný dôchodok zo zahraničia (ďalej len „dôchodok”).


!!! Pozor zmena: V taxatívnom vymedzení dôchodkov nastala pre rok 2017 zmena, ktorú priniesla novela ZDP. Medzi taxatívne vymedzené dôchodky sa doplnili aj dôchodky zo zahraničia obdobné ako sú výsluhové dôchodky. Hoci je novela účinná až od 01.01.2018, v súlade s prechodným ustanovením sa ustanovenie § 11 ods. 6 ZDP v znení účinnom od 01.01.2018 prvýkrát uplatní pri výpočte dane za zdaňovacie obdobie 2017.


Daňovník poberá od 15.05.2015 výsluhový dôchodok z Českej republiky vo výške 500 € mesačne. Kým za zdaňovacie obdobie roku 2016 mal nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (výsluhový dôchodok z Českej republiky nespadal pod legislatívnu skratku dôchodok), za zdaňovacie obdobie roku 2017 nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá (výsluhový dôchodok z Českej republiky spadá nadväzne na zmenu § 11 ods. 6 ZDP pod legislatívnu skratku dôchodok).

Ak je daňovník 01.01. 2017 poberateľom niektorého z vymedzených dôchodkov alebo mu niektorý z týchto dôchodkov bol spätne priznaný k 01.01. 2017 alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a úhrnná výška dôchodku vyplateného v roku 2017 je 3 803,33 € (resp. rozdiel sumy 8 755,578 € a ¼ daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov) a viac, nemá daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak je úhrnná výška dôchodku menej ako 3 803,33 € (resp. rozdiel sumy 8 755,578 € a ¼ daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov) daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške rozdielu medzi touto sumou a úhrnnou sumou vyplateného dôchodku.


Daňovníkovi A aj daňovníkovi B bol v priebehu roka 2016 priznaný starobný dôchodok. Výška dôchodku vyplateného v roku 2017 je u oboch daňovníkov rovnaká, a to v sume 3 500,00 €. Obaja daňovníci poberali v priebehu roku 2017 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Daňovník A vykázal základ dane v sume 4 000,00 € a daňovník B vykázal základ dane vo výške 21 500 €. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vyčíslia nasledovne:

• daňovník A: 3 803,33 € – 3 500,00 € = 303,33 €

• daňovník B: (8 755,578 € – ¼ x 21 500,00 €) – 3 500 € = 3 380,578 € - 3 500,00 € =

–119,442 € → daňovník B nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.


Daňovník, dôchodca, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti, dňa 21.04. 2017 zomrel. Do úmrtia mu bol vyplatený dôchodok vo výške 1 650,00 € a príjem zo závislej činnosti vo výške 3 400 €. Dedič je povinný v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka t. j. do 21.07. 2017 (§ 49 ods. 4 ZDP) podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2017 . V daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 € a sumou vyplateného dôchodku 1 650 €, t.j. uplatní NČ ZD na daňovníka vo výške 2 153,33 €.

V prípade, ak je daňovníkovi priznaný dôchodok spätne k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, nemá daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka za všetky predchádzajúce zdaňovacie obdobia, k začiatku ktorých bol dôchodok spätne priznaný. Ak bude daňovníkovi v roku 2017 priznaný napr. starobný dôchodok spätne k 02. 01. 2015, daňovník nebude mať nárok na uplatnenie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: