Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

14.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.1.1 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

Ing. Marcela Prajová

ZDP v § 11 ods. 6upravuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu a výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“).

Ak je daňovník 01. 01. 2015 poberateľom niektorého z vymedzených dôchodkov alebo mu niektorý z týchto dôchodkov bol spätne priznaný k 01. 01. 2015 alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a úhrnná výška dôchodku vyplateného v roku 2015 je 3 803,33 € (resp. rozdiel sumy 8 755,578 € a ¼ daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov) a viac, nemá daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak je úhrnná výška dôchodku menej ako 3 803,33 € (resp. rozdiel sumy 8 755,578 € a ¼ daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov) daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške rozdielu medzi touto sumou a úhrnnou sumou vyplateného dôchodku.

Príklad č. 24:

Daňovníkovi A aj daňovníkovi B bol v priebehu roka 2014 priznaný starobný dôchodok. Výška dôchodku vyplateného v roku 2015 je u oboch daňovníkov rovnaká, a to v sume 3 500 €. Obaja daňovníci poberali v priebehu roku 2015 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Daňovník A vykázal základ dane v sume 4 000 € a daňovník B vykázal základ dane vo výške 21 500 €. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vyčíslia nasledovne:

  • daňovník A: 3 803,33 € – 3 500 € = 303,33 €

  • daňovník B: (8 755,578 € – ¼ x 21 500 €) – 3 500 € = 3 380,578 € - 3 500 € = - 119,442 € → daňovník B nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

V prípade, ak je daňovníkovi priznaný dôchodok spätne k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, nemá daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka za všetky predchádzajúce zdaňovacie obdobia, k začiatku ktorých bol dôchodok spätne priznaný. Ak bude daňovníkovi v roku 2015 priznaný napr. starobný dôchodok spätne k 02. 01. 2013, daňovník nebude mať nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2015, ale ani za rok 2014. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2013 zostáva nedotknutý. Daňovník v takomto prípade v súlade s ust. § 32 ods. 11 ZDP podá dodatočné daňové priznanie za rok 2014, a to bez ohľadu na to, či za tento rok podával daňové priznanie alebo mu jeho zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní správca dane postup podľa daňového poriadku, teda nevyrubí správne delikty a sankčný úrok.

Daňovník, ktorý je poberateľom niektorého z vymedzených dôchodkov

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: