dnes je 25.9.2020

Input:

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní FO za rok 2017

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.3 Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní FO za rok 2017

Ing. Ivana Glazelová


V DP za r. 2017 chcem použiť paušálne výdavky. Môžem si uplatniť daňovú stratu z r. 2014 vo výške jednej štvrtiny?

Výdavky percentom z príjmov - od 1. 1. 2017

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1. 1. 2017 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len zákon o dani z príjmov), došlo aj k zmene ustanovenia § 6 ods. 10, ktorý umožňuje fyzickým osobám uplatňovať tzv. paušálne výdavky.

Paušálne výdavky si od 1. 1. 2017 môže aj naďalej uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia, ak dosahuje:

 • príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,

 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov,

 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Paušálne výdavky si môže daňovník uplatniť od 1. 1. 2017 vo výške 60 %

 • z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), najviac však do výšky 20 000 eur a

 • z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), najviac do výšky 20 000 eur.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov od 1. 1. 2017 sa suma maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.


Uvedený spôsob uplatňovania paušálnych výdavkov si môže daňovník uplatniť prvýkrát až za zdaňovacie obdobie 2017.

Ak daňovník uplatní paušálne výdavky po 1. 1. 2017, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka, okrem povinne zaplateného poistného a príspevkov na verejné sociálne a zdravotné poistenie v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2), ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto zaplatené poistné príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je daňovník povinný viesť:

 • evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane(čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a

 • evidenciu o zásobách a pohľadávkach.


S účinnosťou od 1. 1. 2013 v súlade s platným ustanovením § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník nemá možnosť uplatnenia výdavkov percentom z príjmov (paušálnych výdavkov) pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
 

V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 môže fyzická osoba uplatniť odpočet daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období, a to z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nasledovne:

 • 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2016,

 • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2015,

 • - 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2014,

 • - 1/4 zo súčtu neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2010 až 2013, pričom do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011.

Daňovník môže vykázať daňovú stratu za zdaňovacie obdobie r. 2017 iba za predpokladu, že pri vyčíslení základu dane, resp. čiastkového základu dane z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1) a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) uplatňuje daňové výdavky, teda výdavky preukázateľne vynaložené daňovníkom, súvisiace s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) a okrem týchto výdavkov uplatnených percentom z príjmov má nárok na uplatnenie výdavkov na poistné a príspevky v preukázanej výške, nemôže mu z tohto titulu vzniknúť daňová strata.


Daňovú stratu nemôže vykázať daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4), anidaňovník s príjmami z prenájmu (§ 6 ods. 3).

Odpočet daňovej straty (v minulosti vykázanej) u podnikateľa, ktorý uplatňuje paušálne výdavky

Ako sme už uvádzali, tak podnikateľ, ktorý si uplatní paušálne výdavky (60 % z príjmov + odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne) nemôže vykázať v danom zdaňovacom období stratu.

Odpočet daňovej straty: § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov - od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk